• Lista ekspertów - koszyk podstawowych usług
  Maria Jankowska, ekspert ds. rehabilitacji osób z autyzmem. Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1988 roku radca prawny. Od 1992 roku pracowała zawodowo i społecznie w wielu organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2005 roku Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA zrzeszającego ponad 50 organizacji z całej Polski pracujących na rzecz osób z autyzmem.
   
  Grzegorz Kozłowski, ekspert ds. rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Ukończył studia z zakresu informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przepracował 10 lat w Ośrodku Obliczeniowym w dużej warszawskiej firmie z branży elektronicznej na stanowisku programisty komputerów. Od 1984 do 2008 roku związany z Polskim Związkiem Niewidomych, gdzie zajmował się m.in. problematyką ludzi głuchoniewidomych. Współzałożyciel (w 1991 r.), a od 2004 roku Przewodniczący, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Twórca alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórca programu „Świat bliżej nas, my bliżej świata”, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu. Instruktor szkoleń komputerowych oraz w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych.
   
  Wojciech Lenard, ekspert ds. rehabilitacji osób ze schorzeniami psychicznymi. Z wykształcenia psycholog kliniczny. Od ponad 20 lat zajmuje się problemami, opisem sytuacji, diagnostyką oraz rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych chorych psychicznie. Jest certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne specjalistą psychiatrii środowiskowej. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „Pomost”. Ukończył podyplomowe studia z zakresu pomocy społecznej, zakończone pracą dyplomową pod kierunkiem dr J. Staręgi-Piasek o roli Warsztatów Terapii Zajęciowej w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych chorych psychicznie. Na co dzień pracuje z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami oraz współpracuje z władzami lokalnymi w Warszawie (dzielnica Targówek i Białołęka) w przygotowywaniu lokalnych systemów wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych chorych psychicznie. Od 2008 roku jest też wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
   
  Kajetana Maciejska-Roczan, ekspert ds. rehabilitacji osób głuchych i niedosłyszących. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii. Pracowała naukowo w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, a później jako nauczyciel młodzieży niesłyszącej w liceum dla niesłyszących w Warszawie na ul. Łuckiej oraz jako kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Warszawie. W Polskim Związku Głuchych pracuje społecznie od 1971 roku. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego PZG. W latach 2005-2009 była członkiem 5-osobowego Zarządu European Union of the Deaf.
   
  Elżbieta Oleksiak, ekspert ds. rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, wykładowca. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, kierunku rewalidacja niewidomych i słabowidzących Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od 1975 roku pracuje zawodowo w Polskim Związku Niewidomych, ostatnio na stanowisku kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Związku, od 1991 r. założyciel i członek Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Od 35 lat koordynator wielu projektów dotyczących innowacyjnych form rehabilitacji, szkolenia specjalistów do pracy z niewidomymi i głuchoniewidomymi, redaktor ok. 100 wydawnictw tyflologicznych.
   
  Agata Pękala - Gawska, ekspert ds. rehabilitacji osób ze schorzeniem ruchu. Ekspert w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Magister administracji, specjalistka i trenerka w zakresie przygotowywania projektów, pozyskiwania środków na ich realizację, jak i samej realizacji. Problematyką niepełnosprawności zajmuje się od 12 lat. Autorka i koordynatorka wielu projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, gdzie jako Dyrektor Pionu Usług zarządza zespołem realizującym zadania kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy. W skład kompleksowych działań wchodzą zadania z zakresu: doradztwa, poradnictwa, pośrednictwa pracy, szkoleń.
   
  Izabela Książkiewicz, ekspert ds.rehabiliatcji osób ze stwardnieniem rozsianym, wykładowca. Socjolog, dr nauk ekonomicznych w dziedzinie polityki społecznej, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracowała przy raporcie Integracji pt. Niepełnosparwni normalna sprawa (Warszawa 2000r.), jest metodykiem pracy środowiskowej, prowadzi szkolenia dla pracowników socjalnych w zakresie pracy z osobami niepełnosparwnymi i zagrozonymi wykluczeniem  społecznym. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
   
   
  Agnieszka Wołowicz, ekspert ds. rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami. Brała aktywny udział przy tworzeniu i realizacji projektów unijnych i projektów PFRON skierowanych do najbliższego otoczenia i samych osób niepełnosprawnych oraz szkolących specjalistów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu artykułów i kilku publikacji o tematyce życia i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.
   
 • Koalicja w mediach