• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Pl. Konstytucji 3/94

  kod: 00-647 Warszawa

  telefon: 22 745 11 25 - 27, 801 313 333

  fax: 22 622 94 78

  e-mail: cism@ptsr.org.pl, www.ptsr.org.pl

  KRS 0000083356

  Opis i zakres działalności:

  Towarzystwo jest organizacja społeczna obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działajaca na gruncie konstytucji RP i mającą na celu:
  1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,
  2. jak najwszechstronniejsza ich rehabilitacje i leczenie rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
  3. likwidacje barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy tymi grupami,
  4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej.

  Cele swoje realizuje przez:
  1. współdziałanie z administracja państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawna i socjalno-bytowa, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
  3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych,
  4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,
  5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oswiaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie:
  • ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitacje oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie,
  • opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji,
  • opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i prace osób ze stwardnieniem rozsianym.
  6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów,
  7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa,
  8. otaczanie szczególna opieka dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego,
  9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym,
  12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno-użytecznej,
  13. podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

  Informacje dodatkowe:

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego realizuje projekty:

  1. Co zrobić by SM nie zmieniło wszystkiego w Twoim Życiu, www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/E/40/ak/CzbSM
  2. Projekt pt.: "Konsultacje neurologiczne", www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/E/40/ak/KonsNeu2010
  3. Ogólnopolska kampania społeczna "Mam SM", www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/E/40/ak/MamSM
  4. "Program terapeutyczny: Leczenie stwardnienia rozsianego" finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/E/40/ak/Poprawka

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego zajmuje się również:

  1. Szkoleniami, www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/C/40
  2. Rzecznictwem, www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/C/70

  Odziały Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/E/90

  Towarzystwo jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach