• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie RAZEM Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Rzeczki 18

  kod: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  telefon: 41 262 06 05

  fax: 41 263 03 01

  e-mail: stowrazem@interia.pl, razem55@interia.pl, www.stowrazem.strefa.pl

  KRS 0000299713

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie mechanizmów pomocowych tj.: rehabilitacja, edukacja ogólna i zawodowa, szkolenie, socjoterapia, uzyskiwanie pracy lub świadczeń rentowo-emerytalnych i alimentacyjnych.
  2. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowego osób niepełnosprawnych umysłowo.
  3. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami władzy i organami państwowymi i innymi instytucjami.
  4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób niepełnosprawnych adekwatnymi formami pomocy rzeczowej oraz wsparcie merytoryczne.
  5. Działanie na rzecz wdrożenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego i zawodowego.
  6. Propagowanie najnowszych osiągnięć wiedzy medycznej z zakresu leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych.
  8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  9. Działanie na rzecz pomocy, rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. ul. Rzeczki 18 oraz ich opiekunów prawnych.
  10. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  11. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. Organizowanie stałych spotkań rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
  2. Organizowanie i upowszechnianie konferencji i wykładów z dziedziny leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  3. Organizowanie działań zmierzających do ułatwienia funkcjonowania społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
  4. Organizowanie indywidualnych i grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na leczenie i zajęcia rehabilitacyjne.
  5. Organizowanie wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz różnych form ich życia kulturalnego.
  6. Współdziałanie z organizacjami i organami państwa w sprawach potrzeb socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych.
  7. Pomoc aktywna i doradcza w realizacji zamierzeń związanych z rehabilitacją i zatrudnieniem.
  8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  9. Gromadzenie funduszy na pomoc osobom niepełnosprawnym i realizację celów.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach