• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Grunwaldzka 1

  kod: 83 – 110 Tczew

  telefon: 58 531 55 50

  fax: 58 531 55 50

  e-mail: wojciechrinc@gmail.com, www.sosw.tcz.pl

  KRS 0000010011

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania Stowarzyszenia są:
  1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
  2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami upośledzonymi umysłowo.
  3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób upośledzonych umysłowo.
  5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie.
  6. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
  7. Zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych i zajęciowych oraz świetlic terapeutycznych.
  2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów.
  3. Wydawanie poradników i informatorów dotyczących upośledzenia umysłowego.
  4. Rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie.
  5. Zbieranie funduszy.
  6. Organizowanie różnych form wypoczynku i terapii osób upośledzonych umysłowo.
  7. Współpracę z władzami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach