• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Os.Zgody 4b

  kod: 31-951 Kraków

  telefon: 12 685 50 07

  fax:

  e-mail: stow.domnadziei.krakow@gmail.com, www.domnadziei.org

  KRS 0000056149

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei"
  1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Prowadzenie i wspieranie działalności terapeutycznej i wychowawczej wobec podopiecznych i ich rodzin.
  3. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin,
  w których żyją osoby niepełnosprawne.
  4. Działalność na rzecz przestrzegania praw człowieka wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  5. Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymagających przepisów prawa poprzez:
  a. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami służby zdrowia, oświaty, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, organizacjami kościelnymi różnych wyznań, zakładami pracy i osobami fizycznymi tak
  z kraju jak i zagranicy dla realizacji celów statutowych,
  b. organizowanie i prowadzenie w ramach Stowarzyszenia Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego „DOM NADZIEI” mającego na celu prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  c. występowanie z wnioskami o uregulowania prawne dla zaspokojenia wszelkich potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnej oraz ich rodzin,
  d. informowanie społeczeństwa poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  e. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f. organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych, wczasów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.
  g. gromadzenie , a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn osób prawnych i fizycznych tak krajowych jak i zagranicznych, spadków, odpisów podatkowych, dotacji państwowych i społecznych, subwencji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach