• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie " Razem po Zdrowie"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Listopadowa 9a lok. 16

  kod: 95-035 Ozorków

  telefon: 724 992 321

  fax:

  e-mail: razempozdrowie@wp.pl

  KRS 0000345402

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania stowarzyszenia jest:
  1. działalność społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
  2. działalność charytatywna, - działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia ,
  3. poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i chorych,
  4. edukacja zdrowotna i ekologiczna,
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  6. promocja i organizacja wolontariatu,
  7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna w szczególności osób niepełnosprawnych i pozostających bez pracy ze względu na stan zdrowia,

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, organizatorskiej edukacyjnej oraz kulturalnej, w tym:
  1. organizację punktu informacyjno konsultacyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin
  2. współpracę i pomoc wzajemną członków stowarzyszenia i ich rodzin
  3. podnoszenie poziomu wiedzy na temat praw pacjentów, dostępu do usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz nowych metod w tym zakresie
  4. udział w kampaniach informacyjno edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i praw pacjenta
  5. organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów i wykładów, prowadzenie programów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej
  6. podejmowanie współpracy z ośrodkami naukowymi, placówkami służby zdrowia i innymi podmiotami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
  7. organizowanie wyjazdów integracyjnych, rekreacyjnych, zdrowotnych oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych -
  8. popularyzowanie różnych form aktywności dla poprawy kondycji fizycznej i zdrowia, organizowanie aktywnego wypoczynku
  9. podejmowanie działań w obszarze aktywizacji zawodowej, przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorych i niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego, upowszechnianie wiedzy na temat alternatywnych i elastycznych metod pracy
  10. promowanie, wspieranie i inicjowanie akcji woluntarystycznych, szkolenie wolontariuszy
  11. współpraca z organami władzy i administracji w zakresie rozwiązywania problemów środowiska osób potrzebujących pomocy i wsparcia
  12. podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach