• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Działajmy Razem"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Kamińskiego 12

  kod: 35-211 Rzeszów

  telefon: 17 748 23 10, 604 075 088

  fax: 17 748 23 24

  e-mail: www.dzialajmyrazem.pl

  KRS 0000158971

  Opis i zakres działalności:

  Głównym celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności na rzecz różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadą słuchu lub mających szczególnie trudną sytuację życiową w tym:

  1. Udzielanie pomocy społecznej w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
  2. Rozbudzanie poczucia tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  3. Promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz zapobieganie patologiom społecznym,
  4. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów na rzecz integracji europejskiej,
  5. Włączanie osób niesłyszących do wspólnot i społeczności lokalnych,
  6. Upowszechnienie wiedzy w różnych środowiskach społecznych o problemach osób niesłyszących ,
  7. Pomoc w integrowaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej ze środowiskiem osób pełnosprawnych,
  8. Pomoc w likwidacji barier komunikacyjnych uniemożliwiających osobom niesłyszącym pełne uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym,
  9. Udzielanie pomocy: pedagogicznej, logopedycznej, organizacyjnej i finansowej oraz prawnej rodzinom i uczniom niesłyszącym
  10. Propagowanie oraz pomoc w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych wspomagających proces słyszenia,
  11. Popularyzowanie nowych idei i rozwiązań organizacyjnych w zakresie rewalidacji osób niesłyszących,
  12. Informowanie rodziców i uczniów niesłyszących o możliwościach i nowych kierunkach kształcenia zawodowego,
  13. Wydawanie czasopism, książek i innych periodyków.

  Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz dydaktycznej w zakresie problematyki dzieci niesłyszących,
  2. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń,
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemem dzieci niesłyszących,
  4. Organizowanie imprez integracyjnych,
  5. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
  6. Organizowanie kursów i szkoleń,
  7. Udzielanie pomocy w redagowaniu oraz występowaniu z pismami i wnioskami dotyczącymi osób niesłyszących,
  8. Organizowanie wycieczek, „zielonych” i „białych” szkół, wyjazdów wakacyjnych ukierunkowanych na wzbogacanie wiedzy (przyrodniczej, historycznej, społecznej) oraz doświadczeń dzieci niesłyszących,
  9. Organizowanie warsztatów plastycznych, wyjść do teatru, na wystawy itp.,
  10. Bogacenie bazy dydaktycznej dla surdopedagogów i logopedów pracujących z dziećmi niesłyszącymi,
  11. Organizowanie oraz udział w przygotowywaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń i wystaw,
  12. Wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
  13. Pomoc w prezentowaniu dorobku nauczycieli - surdopedagogów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Rzeszowie władzom państwowym, samorządowym, oświatowym i szerokiej publiczności.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach