• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej KOCHANI

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Conrada 13

  kod: 01-922 Warszawa

  telefon: 22 663 40 43

  fax: 22 663 10 13

  e-mail: info@bardziejkochani.pl, www.bardziejkochani.pl

  KRS 0000032355

  Opis i zakres działalności:

  1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a) propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na
  celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych
  intelektualnie i ich rodzin,
  b) upowszechnianie wiedzy o Zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych ,
  c) tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną,
  d) pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów
  adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych,
  e) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
  Działalność odpłatna pożytku publicznego:
  1.PKD 22. 13. Z - redagowanie, wydawanie i dystrybucję czasopisma „Bardziej Kochani” –
  magazynu poświęconego problemom ludzi z zespołem Downa i ich rodzin (w wersji drukowanej i
  elektronicznej – internetowej),
  2.PKD 22. 11. Z - wydawanie książek i broszur dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  3.PKD 22.15. Z – wydawanie kalendarzy, plakatów i kart pocztowych upowszechniających wiedzę o
  osobach niepełnosprawnych
  4.PKD 52. 61. Z - prowadzenie specjalistycznej ,,Księgarni Wysyłkowej’’,
  5.PKD 80. 42. B - organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących
  przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i sposobów ich
  rozwiązywania,
  6.PKD 85.14. A - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  7.PKD 85. 14. D - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców i opiekunów osób
  niepełnosprawnych intelektualnie,
  8. PKD 85.14. F - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  9.PKD 85. 31. B - organizowanie kolonii i obozów dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  niepełnosprawnych intelektualnie,
  10.PKD 85. 31. B - organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla rodziców z dziećmi, a także dla
  samych rodziców,
  11.PKD 80.10.A - tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych przedszkoli
  12.PKD 80.10.B – tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych szkół podstawowych
  13.PKD 80.21.A – tworzenie i prowadzenie integracyjnych i specjalnych gimnazjów
  14.PKD 85.31.B – tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych dla dorosłych osób
  niepełnosprawnych intelektualnie
  15.PKD 85.32.C – działalność związana z przystosowaniem do pracy osób niepełnosprawnych
  intelektualnie
  16. PKD 92.31.F – organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych
  intelektualnie i ich rodzin
  17. PKD 92.62.Z – organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób
  niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

  Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
  1.PKD 85. 14. D - prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej dla rodziców małych dzieci z
  zespołem Downa
  2.PKD 85. 14. D - prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
  3.PKD 85. 14. D - prowadzenie ,,Telefonu Zaufania’’ dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  intelektualnie,
  4.PKD 72. 30. Z – tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie baz danych placówek medycznych,
  opiekuńczych, ośrodków terapeutycznych, stowarzyszeń fundacji i innych instytucji związanych
  ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
  5.PKD 80. 42. B - organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących
  przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i sposobów ich
  rozwiązywania,
  6.PKD 85. 14. F - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  intelektualnie,
  7.PKD 85. 14. A - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
  intelektualnie
  8.PKD 82. 32. C – organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
  9.PKD 82. 32. C – prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów
  młodzieżowych i ośrodków terapeutycznych
  10.PKD 85 32. B - organizowanie integracyjnych imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnych intelektualni,
  11.PKD 91. 33. Z - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną
  działalnością wychowawczą i oświatową w kraju i zagranicą,
  12.PKD 82. 32. C – prowadzenie praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  13.PKD 91. 33. Z - współpraca z wolontariuszami i specjalistami zajmującymi się rehabilitacją
  zdrowotną, oświatową i społeczną,
  14.PKD 91. 33. Z - inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom
  Stowarzyszenia.
  15.PKD 85. 32. C – gromadzenie środków, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie
  celów określonych w paragrafie 2.
  16.PKD 85.32.C – działalność związana z przystosowaniem do pracy osób niepełnosprawnych
  intelektualnie
  17. PKD 92.31.F – organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych
  intelektualnie i ich rodzin
  18. PKD 92.62.Z – organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób
  niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi,
  w kraju i zagranicą.
  4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje dopuszczone prawem.
  5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki pracy społecznej członków i sympatyków. Może jednak zatrudniać
  pracowników dla prowadzenia swoich spraw.
  6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
  na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na
  realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi Specjalistyczną Księgarnię Wysyłkową. Dotychczas zrealizowano ponad 9 tysięcy zamówień – to bardzo dużo, jeśli zważyć specyfikę tematyki.

  W sezonie wakacyjnym organizuje kolonie – samodzielny wyjazd starszych dzieci z zespołem Downa pod opieką wolontariuszy - i turnusy rehabilitacyjne dla rodziców z dziećmi. Młodzieży z Warszawy i okolic proponuje udział w akcji „Lato w mieście”.

  W trakcie roku szkolnego dla starszych dzieci organizuje zajęcia rehabilitacyjno – usprawniające, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów przy współpracy studentów AWF. Młodszym dzieciom oraz ich rodzicom proponuje grupowe zajęcia wspomagające rozwój.

  W kalendarz działań Stowarzyszenia wpisały się imprezy choinkowe dla dzieci (spotkanie choinkowe) i młodzieży z zespołem Downa (Koncert Marzeń). Rok rocznie organizujemy festyn Jacy możemy być szczęśliwi z okazji Dnia Dziecka, podczas którego prezentują swój dorobek placówki specjalne, a impreza zakończona jest koncertem ulubionej gwiazdy.

  Od 2005 r., dzięki dotacji m. st. Warszawy, uruchomiono Specjalistyczny punkt informacji i wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa. W jego ramach działa ogólnopolski Telefon Zaufania: (22) 663 43 90, a dla środowiska lokalnego (Warszawa i okolice) – Stowarzyszenie prowadzi, w formie spotkań z psychologiem rozmowy terapeutyczne, oddzielnie dla rodziców małych i starszych dzieci. Stowarzyszenie prowadzi indywidualne konsultacje ze specjalistami (logopedą, pedagogiem specjalnym).

  Do siedziby Stowarzyszenia codziennie mogą dzwonić i przychodzić rodzice dzieci z zespołem Downa zarówno ci potrzebujący konkretnej pomocy, jak i ci, którzy szukają informacji. Stowarzyszenie prowadzi bezpośrednie poradnictwo, a w niektórych przypadkach podejmuje działania interwencyjne. Chętnym ma do zaproponowania specjalistyczne konsultacje, warsztaty tematyczne i szkolenia.

  Od 2003 Stowarzyszenie organizuje Ogólnopolskie Konferencje tematyczne pod wspólnym tytułem Czas dla rodziców. W dotychczas zorganizowanych, dwudniowych spotkaniach udział wzięło ok. 6000 osób. Tematyka konferencji była różnorodna. Jej „wspólnym mianownikiem“ był zespół Downa. Poruszano takie tematy jak: zrozumienie niepełnosprawności intelektualnej, rodzaje terapii dzieci z zespołem Downa, edukacja, problemy seksualne, postawy rodziców wobec niepełnosprawności ich dziecka, problemy medyczne osób z zespołem Downa i walka rodziców o „godne“, dorosłe życie ich upośledzonych dzieci.

  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej KOCHANI prowadzi także Telefon Zaufania o nr
  (22) 663 43 90

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach