• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących TON

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. pl. Kardynała Wyszyńskiego 1

  kod: 67-200 Głogów

  telefon: 515 708 881

  fax:

  e-mail: son@ton.c0.pl, www.ton.c0.pl

  KRS 0000301265

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania stowarzyszenia jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i wyrównywanie szans osób niedosłyszących w zakresie edukacji i na rynku pracy a także wszechstronny rozwój osób dotkniętych dysfunkcją narządu słuchu.

  Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Zwrócenie uwagi samorządów lokalnych na potrzeby związane z szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną osób niedosłyszących.
  2. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych potrzebach osób niedosłyszących poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw, w tym organizowanie turnusów rehabilitacyjno-edukacyjnych, imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, akcji charytatywnych na rzecz środowiska osób z niedosłuchem.
  3. Zwiększenie aktywności w sferze społecznej i zawodowej osób z niedosłuchem, wykorzystanie ich potencjalnych zdolności.
  4. Uaktywnienie osób z niedosłuchem w życiu społecznym.
  5. Zaspokojenie indywidualnych potrzeb w zakresie twórczości akceptacji własnej niepełnosprawności poprzez organizowanie konkursów, przeglądów, spartakiad rehabilitacyjnych.
  6. Wsparcie rodzin osób z niedosłuchem w zakresie rehabilitacji społecznej.
  7. Współpraca z lokalnymi i ponad lokalnymi mediami.
  8. Poprawę warunków środowiskowych sprzyjających pełnej integracji społecznej osób niedosłyszących poprzez likwidację barier w komunikowaniu się.
  9. Prowadzenie działalności profilaktycznej przeciwdziałającej dyskryminacji i wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną.
  10. Opracowanie i wdrażanie programów pomocowych oraz realizację zadań zleconych i programów krajowych i międzynarodowych, służących idei rehabilitacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  11. Upowszechnianie działań związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją społeczną i zawodową poprzez wydawanie folderów informacyjnych, biuletynów, prowadzenie banku danych odnośnie organizacji i instytucji działających na rzecz środowiska osób z niedosłuchem.
  12. Integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych mieszkańców Głogowa i okolic..
  13. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  14. Prowadzenie działań w celu gromadzenia funduszy dla celów zawartych w § 8.
  15. Prowadzenie różnych form poradnictwa, wsparcia i terapii.
  16. Udzielanie pomocy w zakresie doradztwa prawnego osobom z niedosłuchem ich rodzinom oraz opiekunom.
  17. Kształtowanie postaw prospołecznych .
  18. Wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych, kulturalnych - służących integracji środowiska.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach