• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Solidarności 1

  kod: 16-200 Dąbrowa Białostocka

  telefon: 85 712 02 85, 607 544 864

  fax:

  e-mail: stow.wtz@wp.pl, www.stow-wtz.pl

  KRS 0000101679

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa.

  Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność:
  a. działalność społeczna - pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  b. działalność charytatywna,
  c. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  d. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  e. edukacja, oświata i wychowanie,
  f. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  g. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  h. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  i. promocja ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  j. porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  k. upowszechniania i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działań wspomagających rozwój demokracji,
  l. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  m. promocja i organizacji wolontariatu.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi:
  1. Świetlicę Rehabilitacyjną, www.stow-wtz.pl/index.php?go=4
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej, www.stow-wtz.pl/index.php?go=1
  3. Projekty, www.stow-wtz.pl/index.php?go=3


  « powrót
 • Koalicja w mediach