• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Katolicka Misja dla Niesłyszących

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące
  2. Osoby głuchoniewidome

  Kontakt:

  ul. ul. Karola Miarki 16/19

  kod: 41-902 Bytom

  telefon: 662-191-527, 608-397-063

  fax:

  e-mail: kmdn@effatha.pl, oekmdn@effatha.pl

  KRS 0000258374

  Opis i zakres działalności:

  Celem Misji jest:
  1. Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.
  2. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, dobroczynna, a także w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z uszkodzonym słuchem.
  3. Promowanie szeroko pojętej idei integracji osób z uszkodzonym słuchem w społeczeństwie.
  4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
  5. Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom z uszkodzonym słuchem ich rodzinom i opiekunom.
  6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
  7. Promocja i organizacja wolontariatu.

  Swoje cele Misja realizuje przez:
  1. Prowadzenie na rzecz osób z uszkodzonym słuchem poradnictwa w zakresie pomocy duchowej, psychologicznej, społecznej, oświatowej, medycznej, życia rodzinnego i prawnej dotyczącej uprawnień osób z uszkodzonym słuchem.
  2. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z uszkodzonym słuchem.
  3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wyrównania szans do pełnego udziału osób z uszkodzonym słuchem w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w życiu swoich wspólnot parafialnych.
  4. Organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z uszkodzonym słuchem, osób związanych ze środowiskiem osób niesłyszących lub osób działających na ich rzecz, także w ramach duszpasterstwa niesłyszących.
  5. Organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym.
  6. Wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych.
  7. Reprezentowanie interesów osób z uszkodzonym słuchem wobec władz publicznych.
  8. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym.
  9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej.
  10. Wykorzystanie środków przekazu społecznego.
  11. Podejmowanie działań badawczych, informacyjnych i szkoleniowych na temat zagadnień związanych z uszkodzeniem słuchu.
  12. Organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów.
  13. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o takich samych, lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą zwłaszcza z:
  a. Diecezjalnym Duszpasterzem Niesłyszących oraz duszpasterzami rejonowymi w Diecezji Gliwickiej,
  b. ośrodkami duszpasterstwa niesłyszących w kraju i za granicą,
  c. parafiami i innymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła Katolickiego,
  d. Polskim Związkiem Głuchych, Polskim Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Gliwickim Stowarzyszeniem Niesłyszących, Bytomskim Stowarzyszeniem Niesłyszących oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby z uszkodzonym słuchem,
  e. publicznymi i niepublicznymi szkołami stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dla niesłyszących,
  f. szkołami i uczelniami wyższymi, w tym Seminariami Duchownymi,
  g. publicznymi i niepublicznymi zakładami kształcenia,
  h. organizacjami samorządowymi,
  i. władzami publicznymi.
  14. Gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób z uszkodzonym słuchem.
  15. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi Misji oraz odpłatnej działalności statutowej, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony jedynie do realizacji celów statutowych.
  16. Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Misji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach