• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Kościuszki 15A/213

  kod: 67-200 Głogów

  telefon: 888 205 105

  fax:

  e-mail: mietmar@neostrada.pl, www.sm.glogow.pl

  KRS 0000243712

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie głownie działalności pożytku publicznego skierowanej do wyodrębnionej grupy podmiotów ze względu na trudną sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa tj. skierowanej do niepełnosprawnych obywateli polskich chorujących n stwardnienie rozsiane i ich opiekunów. Jednak działalność, o której mowa wyżej nie będzie prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na gruncie konstytucji RP, realizując zadania w zakresie:
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  - działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  - działalności charytatywnej.
  - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
  - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
  - ochrony i promocji zdrowia.
  - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem bez pracy.
  - działalności na rzecz równych kobiet i mężczyzn.
  - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnienie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktycznej gospodarczej.
  - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
  - wypoczynku dzieci i młodzieży.
  - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  - turystki i krajoznawstwa.
  - porządku i bezpieczeństwa publicznego.
  - ochronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
  - - upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  - ratownictwa i ochrony ludności.
  - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  - upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
  - działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  - promocji organizacji wolontariatu.
  - pomocy Polonii i Polakom za granicą.
  - działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
  - promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
  - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnia i ochrony praw dziecka.
  - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  Jako szczegółowe są realizowane następujące cele.
  - poprawa warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym w kraju chorych na stwardnienie rozsiane.
  - wyzwolenie inicjatywy osób chorych na ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia oraz samorealizacji rozumianych jako proces osiągnięcia optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem.
  - likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.
  - artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na renie międzynarodowej, poprzez współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego lub organizacjami o podobnych założeniach programowych, ze Światową Fundacją Stwardnienia rozsianego oraz poszczególnymi organizacji innych krajów.
  - upowszechniania wiedzy na temat stwardnienia rozsianego w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji dotyczących terapii i rehabilitacji chorych na SM.
  - budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na specyficzne problemy i na niesienie pomocy chorym na SM.
  - nawiązywanie współpracy z organami administracji państwowej samorządowej oraz innymi instytucjami oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych członków w kontaktach z tymi podmiotami.
  - wspieranie organizacyjne i rzeczowe chorych na SM.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia.
  2. Ułatwiane dostępu do leczenia oraz organizowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych chorych na SM.
  3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i Towarzysko.
  4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej.
  5. Wymiana doświadczeń porze kontakty, współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się profilaktyką leczenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych chorych na SM.
  6. Organizowanie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej dotyczącej zagrożeń związanych ze stwardnieniem rozsianym.
  7. Występowanie do władz z wnioskami o usuwanie barier architektonicznych, komunikacyjnych i innych ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych chorujących na stwardnienie rozsiane ze środowiskiem.
  8. Rozwiązywaniu problemów dostępu osób niepełnosprawnych chorujących na SM do różnego rodzaju stanowisk pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  9. Pomoc w nabywaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, ułatwiającego funkcjonowanie w życiu codziennym.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach