• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Hipoterapia "Mogę Więcej"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ostrowskiego 4

  kod: 97-213 Smardzewice

  telefon: 506 062 785

  fax:

  e-mail: mogewiecej@hipoterapia.net.pl, www.hipoterapia.net.pl

  KRS 0000331378

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:

  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Pomoc i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Utworzenie i prowadzenie ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  4. Pomoc w finansowaniu kosztów hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  5. Zapewnienia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym przede wszystkim z hipoterapii pacjentom z różnymi schorzeniami i wadami rozwojowymi
  6. Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w schorzeniach i wadach rozwojowych u dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych.
  7. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, w szczególności cierpiących na wrodzone i pourazowe wady narządów ruchu i narządów wewnętrznych.
  8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  10. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja (rehabilitacja) społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz osób z problemami adaptacji społecznej
  11. Upowszechnianie turystyki, sportu oraz wypoczynku, w szczególności w środowisku osób dotkniętych schorzeniami i wadami rozwojowymi
  12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich
  13. Ekologia i ochrona środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrona praw zwierząt oraz udzielanie pomocy zwierzętom realnie zagrożonym
  14. Doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów
  15. Objęcie hipoterapią oraz rehabilitacją jak największej ilości potrzebujących jej pacjentów
  16. Troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.

  Fundacja realizuje swój cel poprzez:

  1. Organizowanie, prowadzenie i zlecanie terapii i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie metodą hipoterapii
  2. Organizowanie zajęć jeździeckich przygotowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną do udziału w olimpiadach specjalnych i paraolimpiadach
  3. Organizowanie pomocy psychoterapeutycznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych, prowadzenie grupy.
  4. Prowadzenie nauki jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnych intelektualnie.
  5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zajęć, imprez i obozów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  6. Prowadzenie szkoleń z zakresu hipoterapii.
  7. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację
  8. Organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i materialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji
  9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
  10. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych - w kraju i za granicą zainteresowanych i wspierających jej cele
  11. Sfinansowanie budowy, wyposażenia i działania ośrodka hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  12. Sfinansowanie nabycia obiektów, sfinansowanie niezbędnych prac adaptacyjnych oraz wyposażenia tych obiektów w sprzęt i elementy niezbędne do prowadzenia hipoterapii
  13. Skupianie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii jedna z dróg pomocy dzieciom dotkniętym chorobą
  14. Informowanie o możliwości hipoterapii środowiska lekarzy, terapeutów i pacjentów
  15. Współpracowanie z innymi osobami, a w szczególności z fundacjami prowadzącymi podobną działalność
  16. Współpracowanie z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi oraz organizacjami międzynarodowymi, poprzez wymianę doświadczeń z innymi podmiotami i organizacjami z Polski i z zagranicy
  17. Prowadzenie działalności naukowej, publicystycznej i wydawniczej związanej z pomocą osobom niepełnosprawnym w szczególności propagującej hipoterapię.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja prowadzi zajęcia rehabilitacyjne:

  1. Hipoterapia, www.hipoterapia.net.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=30
  2. Dogoterapia, www.hipoterapia.net.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=53

  Punkt informacyjny:

  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ORDN
  97-200 Tomaszów Maz.
  ul. Jana Pawła II 64/66

  Dni i godziny otwarcia
  wtorek i czwartek
  14:00 - 16:00


  « powrót
 • Koalicja w mediach