• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Zawsze Można Pomóc"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby chore psychiczne

  Kontakt:

  ul. Głowackiego 2

  kod: 86-300 Grudziądz

  telefon: 501 017 909

  fax:

  e-mail:

  KRS 0000273289

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia jest działalność na rzecz tworzenia odpowiednich warunków dla pełnego rozwoju psychicznego oraz fizycznego danej osoby niepełnosprawnej, w tym również chorej psychicznie i pełnego godnego jej uczestnictwa w życiu społecznym oraz pomoc jej rodzinie. Uczestniczenie w procesach likwidacji barier pomiędzy pełno a niepełnosprawnymi członkami społeczeństwa na rzecz tworzeniu się i kształtowaniu partnerskich postaw między nimi.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  a. Prowadzenie działalności terapeutyczno-edukacyjnej oraz szkoleniowej (przez profesjonalistów i wolontariuszy) dla niepełnosprawnych a także ich rodzin.
  b. Działanie na rzecz powrotu niepełnosprawnych do aktywizacji zawodowej poprzez rożne formy zatrudnienia, w tym jednostki organizacyjne Ekonomi Społecznej.
  c. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi a także z innymi placówkami i osobami fizycznymi.
  d. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dorosłym niepełnosprawnym (szczególnie chorym psychicznie) w placówkach opieki całodobowej odpowiednich warunków godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem.
  e. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w tworzeniu odpowiednich warunków życia osób niepełnosprawnych (opieka, leczenie, edukacja, praca, mieszkalnictwo, kultura, integracja z otwartym środowiskiem, ubezpieczenie socjalne, ochrona prawna).
  f. Organizowanie różnorakich form wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach