• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "SONIR" Gminy Grunwald

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Stębark 56

  kod: 14-107 Stębark

  telefon: 605 882 447

  fax:

  e-mail: sonir_grunwald@o2.pl

  KRS 0000275941

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a. stwarzanie optymalnych warunków do integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin w lokalnym środowisku.
  b. propagowanie godnej i otwartej postawy lokalnego społeczeństwa zwłaszcza młodego pokolenia wobec osób niepełnosprawnych.
  c. przełamywanie stereotypów i tworzenie właściwego wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych i pełnoprawnych obywateli.
  d. tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych.
  e. pomoc rodzinie osoby niepełnosprawnej i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej i dążenie do wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Celem Stowarzyszenia jest integracja społeczna osób, które uległy/ulegają wykluczeniu społecznemu. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Organizację i prowadzenie:
  a. Klubu Integracji Społecznej.
  b. Środowiskowej świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży.
  c. Ośrodka Rehabilitacji Zawodowej.
  d. Przedszkola/
  e. i innych Koniecznych dla rozwoju struktury organizacyjnej stowarzyszenia.
  2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  3. Organizację i promocję wolontariatu.
  4. Licowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinie,a a w szczególności:
  a. grup samopomocowych.
  b. grup wsparcia.
  c. usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych.
  d. działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin w celu pozyskania środków finansowych na zakup koniecznego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego i na konieczne dla ratowania zdrowia i życia odpłatne formy leczenia.
  5. Prowadzanie na zlecone oraz ze środków własnych informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych).
  6. Udzielania wsparcia członkom Stowarzyszenia w tworzeniu własnych przedsiębiorstw gospodarczych poprzez doradztwo i opiekę prawną.
  7. Udzielania wsparcia członkom Stowarzyszenia w promowaniu ich twórczości poprzez organizowanie wystaw, wernisaży, wieczorów autorskich a także pomoc w publikacji i promocję ich twórczości.
  8. Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  9. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy samorządowej oraz ośrodków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych.
  10. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy.
  11. Prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej i wydawniczej.
  12. Współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działań, oraz z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach