• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Działkowiczów 3

  kod: 42-242 Rędziny

  telefon: 513-178-666

  fax:

  e-mail: darserca.redziny@wp.pl, www.darserca.net

  KRS 0000293444

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. pomoc merytoryczna, organizacyjna, finansowa i informacyjna osobom niepełnosprawnym, rodzicom i opiekunom prawnym tych osób,
  2. edukacja oświatowa, ekologiczna, turystyczno-sportowa rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych,
  3. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
  4. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. propagowanie wszechstronne metod i technik stosowanych w zakresie leczenia schorzeń będących przyczyną niepełnosprawności,
  2. organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalności,
  3. popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku, nauki, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  4. organizowanie wycieczek krajoznawczych i akcji proekologicznych,
  5. zbieranie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia (darowizny, dotacje, sponsoring),
  6. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,
  7. nawiązywanie kontaktów z Ośrodkami Leczenia, Stowarzyszeniami w kraju i za granicą (nowe metody leczenia),
  8. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
  9. świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  10. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
  11. prowadzenie działalności wydawniczej,
  12. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską,
  13. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m. in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu itp.,
  14. zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności,
  15. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi,
  16. prowadzenie na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów organizacji,
  17. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowisku lokalnym,
  18. działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ekonomi społecznej,
  19. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach