• Wyszukiwarka organizacji

    Nazwa organizacji:

    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"

    Niepełnosprawność:

    1. Osoby z autyzmem

    Kontakt:

    ul. Sienkiewicza 10

    kod: 65-443 Zielona Góra

    telefon: 502 030 516; (68) 455 69 40

    fax:

    e-mail: biuro@autyzm.zgora.pl, www.autyzm.zgora.pl

    KRS 0000040064

    Opis i zakres działalności:

    Celem Stowarzyszenia jest:
    1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdobywa oraz aktywizacji i społecznej w Stowarzyszeniu.
    2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach i edukacji i rehabilitacji.
    3. Utworzenia koła wparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych.
    4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno - edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
    1. Prowadzenie terapii, rehabilitacji, i edukacji poza formalnej.
    2. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, jednostkami naukowymi, środowiskiem biznesowym, i organizacjami pozarządowymi.
    3. Korzystanie ze środków masowego przekazu w ce;u rozpropagowania działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.
    4. Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych, i społecznych.
    5. Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez:
    a. prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno-edukacyjnym dla osób ze spektrum autyzmu.
    b. organizowanie okazjonalnych imprez, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych.
    c. prowadzenie działalności szkoleniowo oświatowej.
    d. utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych
    - realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie.
    6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi ma rzecz osób autystycznych.
    7. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i wymiany doświadczeń.
    8. Systematyczną współpracę z wolontariuszami.

    Informacje dodatkowe:


    « powrót
  • Koalicja w mediach