• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Tak

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Ognik 20C

  kod: 60-386 Poznań

  telefon: 61 868-84-44, 510 190 544

  fax:

  e-mail: biuro@stowarzyszenienatak.pl, www.stowarzyszenienatak.pl

  KRS 0000070098

  Opis i zakres działalności:

  Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją intelektualną, a w szczególności osobom z Zespołem Downa oraz ich rodzinom.

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na każdym etapie życia.
  2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.
  3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną.

  Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną:
  a. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin;
  b. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
  c. organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  d. organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  e. organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  f. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  g. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
  h. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych organizacji, placówek, instytucji;
  i. prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, że szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych;
  j. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia;
  k. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do wpierania podmiotów ekonomii społecznej i osób wymagających szczególnego wsparcia;
  l. prowadzenie działalności wydawniczej;
  m. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych;
  n. inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej;
  o. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną:
  a. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin;
  b. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
  c. organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  d. organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  e. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  f. prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej;
  g. prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, że szczególnym uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych;
  h. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych;
  i. inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach