• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby chore psychiczne

  Kontakt:

  ul. Sikorskiego 2/8

  kod: 31-115 Kraków

  telefon: 12 422 56 74

  fax: 12 422 56 74

  e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu, www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

  KRS 0000146448

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia

  1. Rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób chorujących psychicznie.
  2. Kształtowanie podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu.
  3. Działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca terapii i rehabilitacji osób chorujących psychicznie.
  4. Wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej w krajach Europy Wschodniej szczególnie na Ukrainie.

  Realizacja celów Stowarzyszenia

  1. Rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski.
  2. Wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków.
  3. Wspieranie bezpośrednich spotkań, inicjatyw samopomocowych i innych wspólnych działań chorujących psychicznie i ich rodzin.
  4. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym.

  Opis działalności.

  Istotą naszych programów jest włączenie osób chorujących psychicznie (dalej CHP) w pełne funkcjonowanie społeczne i zawodowe, stworzenie możliwości pracy i osobistego rozwoju. Prowadzimy szeroką gamę działań edukacyjnych, opartych na warsztatach samopoznania i umiejętnego pokonywania trudności wynikających z procesu chorobowego.

  Wszystkie osoby związane ze Stowarzyszeniem zaangażowane są w kompleksowy serwis medyczny, terapeutyczny oraz rehabilitacyjny w obszarach społecznym i zawodowym. Stowarzyszenie w swojej ofercie ma również opiekę środowiskowo – socjalną nad beneficjentami doświadczającymi zaburzeń psychicznych i ich rodzinami.

  Służymy pomocą w zakresie organizowania się nowych struktur o charakterze samopomocowym i pozarządowym. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Za swoje działania związane z zaangażowaniem na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji otrzymało nagrodę Pro Publico Bono przyznaną przez Kapitułę w roku 2006/7. Przewodnią ideą Stowarzyszenia jest motto "Żyć, mieszkać, leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie" w odniesieniu do osób chorujących psychicznie i ich środowisk.

  Celem Stowarzyszenia jest działalność określona w statucie. Pomoc osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne, ich rodzinom, w tym także poprzez wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się pomocą osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne. Proponowane w projekcie działania na rzecz środowisk samopomocowych i powstawania struktur pozarządowych w pełni wpisują się w statutową działalność wnioskodawcy. Do Stowarzyszenia zgłasza się duża liczba podmiotów i organizacji z terenu całego kraju zainteresowanych otrzymaniem wsparcia i pomocy we własnym rozwoju.

  Stowarzyszenie jest inicjatorem i realizatorem wielu akcji o charakterze obywatelskim, można wymienić kampanię zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w formule uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (dalej NPOZP) w latach 2007/2008 – akcja uwieńczona sukcesem, zebrano blisko 200 tys. podpisów, złożono projekt wraz z podpisami w Sejmie RP, który w lipcu 2008 roku NPOZP.

  Stowarzyszenie pragnie dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami pozarządowymi (dalej NGO), jednostkami samorządu terytorialnego (dalej JST), ośrodkami pomocy społecznej (dalej OPS), poradniami zdrowia psychicznego (dalej PZP), osobami CHP oraz ich rodzinami a tym samym propagować wypracowany na niwie krakowskiej model psychiatrii środowiskowej oraz Trialog NGO, czyli współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem a Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie psychiczne” (dalej SR) w którego skład wchodzą rodziny CHP oraz Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” (dalej SOD) skupiającym osoby CHP. Krakowski Trialog NGO jest przykładem dobrej praktyki w realizacji modelu psychiatrii środowiskowej.

  Informacje dodatkowe:

  Programy realizowane Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej to:

  1. Program "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi", http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,89
  2. Obozy, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,125
  3. „TRENER PRACY” Zatrudnienie Wspomagane Osób Niepełnosprawnych - chorujących psychicznie”, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,117
  4. Programy pracy, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,90
  5. Terapia przez sztukę, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,123
  6. Terapia zajęciowa, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,83
  7. Szkolenia i kursy, http://www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/szkolenia-kursy

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach