• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "ACTUS"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Na Ostatnim Groszu 46/14

  kod: 54-207 Wrocław

  telefon: 71 351 08 39, 501 007 904

  fax:

  e-mail: actus@sisco.pl, www.actus.promotion.org.pl

  KRS 0000174807

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) obejmujących zadania w zakresie:
  1.Promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych - poszukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  2.Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych.
  3.Przeciwdziałania wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
  4.Zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
  5.Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
  1.Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla młodzieży i dorosłych.
  2.Prowadzenie działalności szkoleniowej.
  3.Opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia.
  4.Prowadzenie działalności wydawniczej.
  5.Organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, m.in. przez organizowanie konferencji, odczytów, spotkań i seminariów.
  6.Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych zmierzających do pełnienia ról społecznych.
  7.Współpracę i wymianę informacji z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o podobnych do Stowarzyszenia celach.
  8.Organizowanie działalności gospodarczej służącej wyłącznie realizacji celów statutowych. Cały dochód przeznaczony może być jedynie na cele statutowe określone w § 7 statutu Stowarzyszenia.
  9.Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych.
  10.Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:

  Program działania Stowarzyszenia, www.actus.free.ngo.pl/program.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach