• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Barska 15

  kod: 37-700 Przemyśl

  telefon: 604 648 839,

  fax: 16 679 00 28,

  e-mail: swn@idn.org.pl, www.przemysl.idn.org.pl

  KRS 0000041415

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niesłyszących, słabo słyszących i z wadami wymowy, realizowane w ramach zadań dotyczących:

  1. integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
  2. niwelowania barier komunikacyjnych ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym,
  3. popularyzowania postępowych idei i osiągnięć w zakresie rewalidacji i rehabilitacji,
  4. pomocy w korzystaniu z najnowszych osiągnięć medycznych i technologicznych,
  5. prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej - aktywizacja osób niepełnosprawnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów,
  6. poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów prawnych,
  7. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
  8. wspierania nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania,
  9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
  10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
  11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  12. promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej,
  13. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  14. upowszechniania praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  15. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem,
  16. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
  17. ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii,
  18. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  19. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji,
  20. kształtowania wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej,
  21. promowania działań szkół i placówek oświatowo - wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:

  1. działalność popularyzatorsko-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  2. działalność wydawniczą,
  3. organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, wystaw, pokazów i odczytów,
  4. organizację turnusów rehabilitacyjnych, kolonii, obozów, zawodów sportowych oraz imprez integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
  5. prowadzenie rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  6. organizację biwaków, rajdów, wycieczek krajoznawczych,
  7. organizację kursów języka migowego,
  8. współpracę z firmami, instytucjami w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących osiągnięć technicznych i medycznych oraz przekazywanie ich osobom zainteresowanym,
  9. prowadzenie poradnictwa,
  10. działalność szkoleniową i edukacyjną,
  11. współpracę z centralnymi i terenowymi ogniwami władz i organizacji,
  12. występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
  13. udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w różnorodnych formach,
  14. współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15. pomoc osobom niepełnosprawnym w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  16. aktywizację zawodową, pomoc w zdobywaniu nowych kwalifikacji,
  17. współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,
  18. propagowanie idei tolerancji i demokracji oraz likwidowanie uprzedzeń ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań,
  19. wspieranie materialne, szkoleniowe i doradcze szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
  20. przyznawanie pomocy materialnej w formie stypendium naukowego uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce lub będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Stowarzyszenia:

  Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu, www.przemysl.idn.org.pl/efs

  Doskonalenie Obsługi Osób Niepełnosprawnych z Nauką Języka Migowego, www.przemysl.idn.org.pl/njm

  Rozwijanie Umiejętności Sprawnego Komunikowania Się z Otoczeniem, www.przemysl.idn.org.pl/rsk

  Centrum Rozwoju Osobowego Osób Niepełnosprawnych, www.przemysl.idn.org.pl/croon

  Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Niesłyszących, www.przemysl.idn.org.pl/wseon

  Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, www.przemysl.idn.org.pl/caon

  Jestem Aktywny, www.przemysl.idn.org.pl/aktyw


  « powrót
 • Koalicja w mediach