• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Młyńska 2-4

  kod: 87-100 TORUŃ

  telefon: 56 651 44 80

  fax: 56 654 84 81

  e-mail: fundacja.arkadia@wp.pl, www.arkadia.torun.pl

  KRS 0000024009

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej oraz wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, a także osobom chorym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  I. Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
  1. udzielanie osobom potrzebującym, jak również ich rodzinom pomocy materialnej w postaci zapomóg i świadczeń rzeczowych oraz refundacji wydatków poniesionych na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. dofinansowanie posiłków w szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach pomocy społecznej;
  3. nieodpłatne udostępnianie lub darowanie placówkom szkolnym, służby zdrowia i opieki społecznej oraz osobom fizycznym leków, sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia i żywności;
  4. organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, obozów, turnusów rehabilitacyjnych oraz innych form wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci;
  5. finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych dotyczących rewalidacji osób niepełnosprawnych;
  6. udzielenie materialnego wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
  7. udzielania materialnego wsparcia placówkom kształcącym osoby niepełnosprawne, w zakresie remontów i rozbudowy lokali przez nie wykorzystywanych;
  8. działalność szkoleniowo – doradczą dla potrzeb nauczycieli i opiekunów osób niepełnosprawnych;
  9. organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem;
  10. wspieranie wymiany międzynarodowej młodzieży niepełnosprawnej;
  11. udzielanie pomocy placówkom kształcącym i opiekującym się niepełnosprawnymi w korzystaniu przez nie z wolontariuszy krajowych i zagranicznych, pośredniczenie w przekazywaniu przez instytucje finansujące środków pieniężnych na utrzymanie wolontariuszy (np. wyżywienie, mieszkanie, kieszonkowe);
  12. tworzenie na podstawie odrębnych przepisów, jednostek służących niepełnosprawnym;
  13. organizowanie zbiórek publicznych.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej "Arkadia", www.arkadia.torun.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach