• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Konarskiego 60

  kod: 01-355 Warszawa

  telefon: 22 664 92 74, 22 666 08 77

  fax:

  e-mail: FPLN.opp@gmail.com, www.fpln.org.pl

  KRS 0000142553

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i ludziom którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

  Realizacja celów Fundacji:
  1. Organizować publiczne imprezy i zbiórki pieniężne o charakterze charytatywnym.
  2. Organizować i prowadzić turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy zorganizowane.
  3. Organizować i prowadzić: szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, hostele, hospicja, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady kształcenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki edukacyjne, rehabilitacyjne i wychowawcze oraz placówki zabaw i wypoczynku, opiekuńczo-wychowawcze, oświatowo-wychowawcze, kształcenia oświatowego, artystyczne i doskonalenia nauczycieli (zwane dalej "placówkami").
  4. Prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie:
  a. usług pomocy społecznej.
  b. usług opieki społecznej.
  c. usług medycznych związanych z ochroną i promocją zdrowia.
  d. usług pośrednictwa pracy.
  e. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
  f. prowadzenia szkól podstawowych.
  g. prowadzenia szkól gimnazjalnych.
  h. prowadzenia szkól ogólnokształcących.
  i. prowadzenia szkół zasadniczych.
  j. prowadzenia liceów i techników zawodowych.
  k. prowadzenia różnorodnych form kształcenia.
  l. usług paramedycznych.
  m. opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą.
  n. opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem.
  o. prowadzenia przedszkoli.
  p. prowadzenia poradni psychologicznych-pedagogicznych.
  q. opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania.
  r. prowadzenia przedsiębiorstw organizacji działających na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym:

  1. Realizowane projekty, www.fpln.org.pl/index.php?id=3


  « powrót
 • Koalicja w mediach