• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AB OVO"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Krakowskie Przedmieście 58

  kod: 98-200 Sieradz

  telefon: 43 8227651, 43 8224563, 606 192 376

  fax: 43 8220087

  e-mail: stowarzyszenieabovo@gmail.com, www.stowarzyszenieabovo.pl

  KRS 0000288023

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest :
  1. Propagowanie szeroko pojętej idei integracji osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa.
  2. Działanie na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
  3. Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie.
  4. Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny.
  5. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży.
  6. Rozwijanie zainteresowań i promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
  7. Rozwijanie świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej młodego pokolenia.

  Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Współpracę i współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, administracja publiczną, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
  2. Organizowanie konkursów, wycieczek, przeglądów, festiwali, i innych imprez o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, turystyczno-krajoznawczym, rekreacyjnym, ekologicznym.
  3. Organizowanie kół zainteresowań oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania zainteresowań i doskonalenia posiadanych umiejętności.
  4. Prowadzenie i wspieranie wszelkiej działalności edukacyjnej.
  5. Udzielanie pomocy specjalistycznej ( psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej, zaopatrzenia w sprzęt specjalistyczny).
  6. Włączanie dzieci i młodzieży do życia społecznego i umożliwienie korzystania z dóbr kultury.
  7. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
  8. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
  9. Sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzonej działalności statutowej stowarzyszenia.
  10. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej w środowisku lokalnym.
  11. Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
  12. Współpracę ze szkołami i placówkami oświatowo – wychowawczymi w celu budowania tolerancji i uwrażliwiania dzieci i młodzieży na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach