• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności SZANSA

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wilsona 1/10

  kod: 18-300 Zambrów

  telefon: 86 271 21 03

  fax:

  e-mail: szansa@zambrow.org, www.szansa.zambrow.org

  KRS 0000042927

  Opis i zakres działalności:

  Cele i zadania oraz formy działania

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej edukacji społeczeństwa, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwijanie samorządności i umacnianie roli społeczności lokalnych w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym swojego regionu.

  W/w cele Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:

  1. w zakresie edukacji:
  a. prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia (szkół) wszystkich typów: podstawowych, średnich i wyższych,
  b. budzenie zainteresowań artystycznych w społeczeństwie poprzez organizowanie służących temu procesowi działań takich jak: wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne,
  c. działalność wydawniczą,
  d. promocję osób utalentowanych w kraju i za granicą,
  e. współpracę z samorządami i organami rządowymi w zakresie doskonalenia prawa i mecenatu społecznego nad edukacją w tym artystyczną
  f. występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę ustaw albo innych aktów prawnych w zakresie: spraw objętych zadaniami stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP,
  g. publiczne wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szkolnictwa,
  h. prowadzenie kasy wzajemnej pomocy dla twórców i pedagogów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  i. organizowanie grup samokształceniowych w miejscowościach, w których dostęp do placówek oświatowych jest szczególnie utrudniony.
  j. organizowanie kursów i szkoleń

  2. w zakresie samorządności:
  a. inicjowanie współpracy gospodarczej i kulturalnej z samorządami miast i regionów na terenie całego kraju,
  b. prowadzenie działalności interwencyjnej,
  c. promowanie Zambrowa i regionu podlaskiego,
  d. spotkania z mieszkańcami,
  e. kultywowanie tradycji,

  3. w zakresie rehabilitacji:
  a. prowadzenie doradztwa indywidualnego dla osób niepełnosprawnych w różnych sprawach życiowych z dziedziny prawnej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej,
  b. inspirowanie władz samorządów lokalnych do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wyrównania szans osobom niepełnosprawnym,
  c. organizowanie usług rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb niepełnosprawnych a także możliwości ich zaspakajania,
  d. zgłaszanie wniosków pod adresem władz samorządowych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz parlamentarzystów
  e. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych poprzez pomoc w organizacji opieki psychologicznej i rehabilitacji.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności SZANSA prowadzi działalności:

  1. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA, http://www.szansa.zambrow.org/index.php?go=socjal
  2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, http://www.szansa.zambrow.org/index.php?go=kultura
  3. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA, http://www.szansa.zambrow.org/index.php?go=rehabilitacja

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach