• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Zawichojska 13

  kod: 27-600 Sandomierz

  telefon: 15 832-2768

  fax: 15 832-2768

  e-mail: stowtratwa@interia.pl, www.stowtratwa.pl

  KRS 0000040513

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
  1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równość ich szans w każdej dziedzinie życia.
  2. Pomoc niepełnosprawnym w:
  a. Uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową.
  b..Podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej i innej.
  c..Rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej.
  d..Rozwiązywaniu problemów życiowych.
  3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności.
  5. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych.
  6. Reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych, samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń.

  Stowarzyszenie realizuje wytyczone cele przez:
  a.współpracę z samorządami i administracja rządową i udział członków Stowarzyszenia w pracy organów,
  b. współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia,
  c. współpracę ze szkołami, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi oraz Sądami Rodzinnymi i dla Nieletnich,
  d. prowadzenie działalności wydawniczej,
  e. prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  f. organizowanie szkoleń, zebrań, konferencji , konkursów, wystaw oraz zespołów aktywności społecznej,
  g.organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych oraz imprez o charakterze integracyjnym,
  h. prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego,
  i. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych , umożliwiających zdobycie środków na realizacje celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach