• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szydłowska 6/1

  kod: 60-651 Poznań

  telefon: 61 843-22-10, 530 747 570, 530 751 482

  fax: 61 843-22-11

  e-mail: biuro@ekosalus.pl, www.ekosalus.pl

  KRS 0000263250

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia są:
  1. Poprawa statusu socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  2. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa oraz społeczna osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  3. Współpraca z pracodawcami oraz wszelkimi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  4. Stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, mająca na celu przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  5. Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
  6. Poprawa sytuacji materialno – bytowej osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  7. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  8. Popieranie i promocja wszelkiego rodzaju działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  9. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ochronie środowiska oraz zrównoważonym rozwoju.
  10. Informowanie o problemach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania.
  11. Upowszechnianie najnowszych technik ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  12. Angażowanie osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób zależnych w działalność na rzecz ochrony środowiska.
  13. Niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osób zależnych zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
  14. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych jako pełnoprawnych obywateli RP.
  15. Współpraca ze środowiskami polonijnymi w zakresie organizowania pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
  16. Organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób chorych, osób zależnych, młodzieży o trudnej sytuacji życiowej, jak także współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami.
  17. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki. Podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności.
  18. Rozwijanie sportu wyczynowego wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  20. Działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
  21. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności narkomani, alkoholizmowi, nikotynizmowi i innym uzależnieniom.
  22. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób przebywających w zakładach penitencjarnych, zakładach wychowawczych, karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych.
  23. Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  24. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Tworzenie nowych miejsc pracy i wskazywanie możliwości świadczenia pracy we wszelkich formach; wspieranie i propagowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  2. Niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
  3. Doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych oraz nieodpłatną pomoc i współpracę w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
  4. Współpracę polegającą na propagowaniu i wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby posiadające status osób niepełnosprawnych.
  5. Opracowywanie i realizację projektów przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  6. Promocję zagadnień ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
  7. Organizowanie i dofinansowywanie działalności propagatorskiej, edukacyjnej, doradczej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
  8. Organizowanie i dofinansowywanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem oraz problemami osób niepełnosprawnych.
  9. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
  10. Współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw oraz organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom Stowarzyszenia.
  11. Propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz problematyki osób niepełnosprawnych w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia.
  12. Współdziałanie z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej oraz związanej z problematyką niepełnosprawności i pomoc w organizowaniu tej edukacji.
  13. Zawieranie umów lub porozumień z osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
  14. Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz osób niepełnosprawnych i pośredniczenie w kontaktach między nimi.
  15. Prowadzenie i sprzedaż wydawnictw związanych z problematyką objętą celami Stowarzyszenia.
  16. Prowadzenie ośrodków edukacji środowiskowej, placówek oświatowych.
  17. Prowadzenie ośrodków turystki przyrodniczej i środowiskowej.
  18. Prowadzenie ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych, takich jak:
  a. domów opieki społecznej,
  b. ośrodków pomocy dla rodzin,
  c. przedszkoli i żłobków dla dzieci niepełnosprawnych,
  d. ośrodków rehabilitacji oraz psychoterapii,
  e. ośrodków doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
  f. domy dziecka,
  g. domy spokojnej starości,
  h. rodzin zastępczych.
  19. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  20. Wspieranie, dofinansowywanie i prowadzenie środków społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet).
  21. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej związanych z celami Stowarzyszenia.
  22. Współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz osób niepełnosprawnych.
  23. Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia.
  24. Prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej.
  25. Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.
  26. Skupianie wokół celów Stowarzyszenia organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji o profilu zgodnym z celami Stowarzyszenia.
  27. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki wśród społeczności.
  28. Integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju zdrowia i sportu wśród społeczności.
  29. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych oraz rekreacyjnych.
  30. Organizowanie masowych imprez integracyjnych.
  31. Tworzenie i prowadzenie terapii zajęciowej w różnych formach, również z wykorzystaniem zwierząt, dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób wykluczonych społecznie, osób zależnych.
  32. Tworzenie, administracja warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej.
  33. Współpracę polegającą na propagowaniu i wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby posiadające status osoby poszukującej pracę i bezrobotnej.
  34. Ustanowienie nagród, wyróżnień dla osób zasłużonych działających na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Realizowane projekty, www.ekosalus.pl/o_stowarzyszeniu/tresc/60.html
  « powrót
 • Koalicja w mediach