• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. K.Szymanowskiego 1

  kod: 45-724 Opole

  telefon: 77 474-32-80, 474-76-55

  fax: 77 474-32-80

  e-mail: dom@fundacja-dom.opole.pl, www.fundacja-dom.opole.pl

  KRS 0000007685

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:

  1. Wyszukiwanie rodzin mających dzieci z porażeniem mózgowym lub innymi niepełnosprawnościami, proponowanie pomocy w rehabilitacji dziecka.
  2. Prowadzenie niepublicznego specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej.
  3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i młodzieży.
  4. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla młodzieży.
  5. Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych.
  6. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej.
  7. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (świetlica terapeutyczna, klub terapeutyczny) dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców w celu przeciwdziałania wykluczeniu oraz zapobiegania uzależnieniom.
  8. Organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
  9. Organizowanie szkoleń dla specjalistów z zakresu nowych metod rehabilitacji.
  10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  11. Organizowanie spotkań konsultacyjnych ze specjalistami.
  12. Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych.
  13. Organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej.
  14. Udostępnianie subkonta rodzinom osób niepełnosprawnym, zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z subkonta.
  15. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
  16. Popularyzowanie idei Fundacji poprzez wydawnictwa własne, prasę, radio i telewizję.
  17. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji, usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich rodzinom.
  18. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których cele zbliżone są z celami Fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach