• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niesprawnej Ruchowo

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Matejki 7

  kod: 58-300 Wałbrzych

  telefon: 74 842 22 43, 74 847 65 60, 603 639 260, 698 063 840

  fax:

  e-mail: kolo_pomocy@free.ngo.pl, www.kolo-pomocy.prv.pl

  KRS 0000237252

  Opis i zakres działalności:

  Działalność Koła opiera się na pracy społecznej członków. Koło jest organizacją pozarządową, niedochodową. Terenem jego działania jest miasto Wałbrzych oraz powiaty - wałbrzyski i świdnicki. W chwili obecnej Koło zrzesza 47 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym:
  a. mózgowym porażeniem dziecięcym
  b. autyzmem
  c. Zespołem Downa
  d. niedorozwojem umysłowym
  e. rozszczepem kręgosłupa

  Cele koła:
  1. Ochrona i promowanie praw dziecka, szczególnie niepełnosprawnego
  2. Udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z leczeniem i wychowywaniem dziecka niepełnosprawnego.
  3. Inicjowanie społecznych ruchów rodziców i innych osób dorosłych zainteresowanych niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
  4. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i rehabilitacyjnych metodami W.Sherborn oraz M.i CH.Knillów.
  5. Integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników.
  6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-leczniczo-wypoczynkowych
  7. Organizowanie imprez okolicznościowych.
  8. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi, społecznymi, spółdzielczymi, zawodowymi, a także ze środkami masowego przekazu w celu rozwijania sieci placówek leczniczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  9. Prowadzenie innych działań służących dzieciom.

  Informacje dodatkowe:

  Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu, w każdy wtorek o godzinie 16:00, odbywają się zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe wspomagające rozwój emocjonalny, społeczny i ruchowy dzieci niepełnosprawnych. W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami, a prowadzone są one przez specjalistów:
  a. psychologa mgr Zuzannę Kipińską
  b. pedagoga mgr Małgorzatę Urbanowicz
  c. rehabilitanta mgr Annę Pietrzak

  Grupy ćwiczą wg METODY WERONIKI SHERBORN. Podstawowym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności, i w związku z tym możliwości ruchowej. Dzięki temu dziecko nabiera zaufania do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Metoda ta jest przydatna do pracy z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi, motorycznymi i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

  Inną metodą pracy z dziećmi niepełnosprawnymi są PROGRAMY AKTYWNOŚCI MARII I CHRISTOPHERA KNILLÓW .Są one zabawą muzyczno-ruchową i gotową propozycją postępowania terapeutycznego z osobą , której rozwój został zakłócony lub zahamowany. Pomagają doświadczać ciała jako jedności , wspomagają rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy osoba nie jest zdolna do używania swego ciała aktywnie. Uczą korzystać ze zmysłów w sytuacji gdy ich funkcjonowanie zostało zaburzone z powodu uszkodzenia mózgu. Stanowią bazę wyjściową dla rozwoju rozumienia i używani języka.

  W miarę potrzeb na zajęciach wykorzystuje się też METODĘ KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENNISONA, która polega na stosowaniu prostych ćwiczeń ruchowych, mających na celu integrację półkul mózgowych, co jest bardzo istotne w procesie uczenia się.

  Na terenie Poradni dzieci mogą też korzystać z indywidualnych zajęć logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych. Opracowywane są dla nich programy terapeutyczne do realizacji w domu pod kierunkiem rodziców.

  Co najmniej raz na dwa miesiące odbywają się zebrania dla rodziców, podczas których omawiane są bieżące sprawy Koła. Rodzicom przekazywane są wszelkie pozyskane informacje dotyczące dzieci niepełnosprawnych-nowe przepisy, prawa, ulgi, przywileje. Rodzice nawzajem pomagają sobie w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, wspierają się.

  Kilka razy w roku odbywają się też zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Podczas tych spotkań rodzice uczą się wzajemnego porozumiewania, kontrolowania własnych emocji, poznają sposoby wychowywania dzieci, uczą się jak radzić sobie ze stresem, poznają techniki relaksacyjne. Wykorzystuje się muzykoterapię, trening autogenny, wizualizację, autohipnozę.

  Co roku dzieci zrzeszone w Kole wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne , które są dofinansowywane przez PCPR oraz ze środków pozyskiwanych przez zarząd Koła.


  « powrót
 • Koalicja w mediach