• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Siedlisko"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Czarna 2

  kod: 47-120 Zawadzkie

  telefon: 508 320 561

  fax: 77 462 00 49

  e-mail: siedlisko.zawadzkie@gmail.com, www.siedlisko.org.pl

  KRS 0000254998

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
  1. Podejmowanie zadań w dziedzinie
  o światy, opieki, wychowania i usprawniania.
  2. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie poprzez tworzenie warunków ł integracji w środowisku.
  3. Organizowanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie różnorodnych form aktywizacji zawodowej w szczególności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  Zakładów Aktywności Zawodowej i o podobnym profilu.
  4. Tworzenie, rozwijanie i prowadzenie placówek leczniczo-rehabilitacyjnych i
  Opiekuńczo-wychowawczych.
  5. Prowadzenie placówek opiekuńczych i edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki.
  6. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej, kształcącej usprawniającej dla osób niepełnosprawnych.
  7. Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
  8. Statutowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku z zastrzeżeniem prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z postanowieniem ustawy. Cały dochód z działalności Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

  Stowarzyszanie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
  2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  3. Organizowanie działalności integrującej dzieci, rodziców, opiekunów i członków Stowarzyszenia.
  4. Organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji i seminariów dla członków Stowarzyszenia.
  5. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej.
  6. Współpracę z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problemami osób niepełnosprawnych.
  7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zawodowymi, społecznymi i prywatnymi.
  8. Prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowo-handlowej, z której dochód w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.
  9. Podejmowanie innych działań służących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  10. Podejmowanie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  -Kod PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  -Kod PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.
  -Kod PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana.
  -Kod PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
  -Kod PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku
  i niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach