• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “GNIAZDO”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rynek 5

  kod: 33-340 Stary Sącz

  telefon:

  fax:

  e-mail: biuro@gniazdosacz.pl, www.gniazdo.sacz.pl

  KRS 0000254637

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równemu przeciętemu w kraju.
  2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.
  3. Kształtowanie świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych.
  4. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz pełnienia roli organizacji w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ich rodzin i opiekunów.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie w społeczeństwie akcji informacyjnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, odczytów, spotkań na terenie Rzeczpospolitej Polskie i za granicą.
  2. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i naukową w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania, jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.
  3. Inicjowanie prac legislacyjnych w sprawie dostosowania istniejących przepisów prawnych do aktualnych potrzeb dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
  4. Tworzenie ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i innych placówek realizujących zadana statutowe i zarządzania nimi.
  5. Powoływanie kuł zainteresowań, sekcji tematycznych itp.
  6. Zbieranie środków finansowych potrzebnych na realizację celów Stowarzyszenia.
  7. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, www.gniazdo.sacz.pl/index.html?id=61484&location=f&msg=1&lang_id=PL


  « powrót
 • Koalicja w mediach