• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Lawendowa 1c

  kod: 10-041 Olsztyn

  telefon: 512 233 202, 514 195 995

  fax:

  e-mail: nona7@wp.pl, kontakt@fundacjamigowy.pl, milena.golebiewska@10g.pl, www.fundacjamigowy.pl

  KRS 0000272961

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:
  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego.
  2. Propagowanie wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi i osób słyszących z osobami głuchymi.
  3. Popularyzacja idei osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec osób niesłyszących i języka migowego.
  5. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej głuchych oraz języka migowego.
  6. Działalność charytatywna.
  7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
  8. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób niesłyszących.
  9. Działanie na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób niesłyszących.
  10. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  11. Działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między osobami głuchymi.
  12. Tworzenie płaszczyzn porozumienia i współdziałania.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Rzecznictwo osób niesłyszących.
  2. Działalność edukacyjną wydawniczą badawczą.
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celem Fundacji.
  4. Poradnictwo i doradztwo.
  5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, obozów i innych form wsparcia dla osób niesłyszących oraz osób słyszących komunikujących się z osobami niesłyszącymi.
  6. Gromadzenie i upowszechnienie informacji dotyczących kultury głuchych i języka migowego.
  7. Promowanie osiągnięć zawodowych, społecznych i artystycznych w formie konkursów, plebiscytów, wystaw, konferencji osób niesłyszących oraz osób zaangażowanych na rzecz osób niesłyszących.
  8. Kampanie informacyjno-promocyjne.
  9. Opracowywanie i wydawanie wydawnictw ciągłych, zwartych, książek naukowych oraz popularno-naukowych.
  10. Fundowanie stypendiów naukowych oraz zakup materiałów, sprzętu i pomocy naukowych.
  11. Fundowanie nagród i wyróżnień.
  12. Działalność propagatorską, promocyjną, informacyjną w zakresie objętym celem Fundacji.
  13. Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie objętym działalnością Fundacji.
  14. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z celami Fundacji.
  15. Świadczenie usług tłumaczenia języka migowego.

  Informacje dodatkowe:

  Oferta Fundacji, www.fundacjamigowy.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=11


  « powrót
 • Koalicja w mediach