• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "APERIO"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Górki 10

  kod: 60- 204 Poznań

  telefon: 605 249 676

  fax:

  e-mail: info@aperio.org.pl, www.aperio.org.pl

  KRS 0000316579

  Opis i zakres działalności:

  Celami Stowarzyszenia są:
  1. wspieranie działalności placówek oświatowych, w których prowadzona jest terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi, w szczególności. Oddziału dla Dzieci z Autyzmem i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Dylewicza w Poznaniu,
  2. popularyzowanie wiedzy o ideach i zasadach terapii poprzez działalność szkoleniowa, publikacje, organizacje seminariów i konferencji,
  3. inicjowanie i realizowanie różnych dodatkowych form pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie rehabilitacji i adaptacji w społeczeństwie,
  4. aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów prawa, poprzez:
  a. wspieranie wiedza merytoryczna placówek oświatowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, w tym merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami z otoczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi,
  b. przekazywanie gromadzonego majątku stowarzyszenia na rzecz działalności wspieranych placówek oświatowych,
  c.diagnozowanie i wczesna interwencje dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnym,
  d. współprace z ośrodkami naukowymi w celu rozwoju efektywnych form pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi,
  e. prowadzenie badan naukowych dotyczących poprawy efektywności pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami autystycznymi im pokrewnymi,
  f. prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi,
  g. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami
  pracy, szkolnictwem itp.
  h. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet) w celu propagowania przez członków Stowarzyszenia idei wspierania terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi,
  i. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej na rzecz wspierania terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi poprzez:
  - organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych,
  - współprace w zakresie działalności szkoleniowej i oświatowej z placówkami służby zdrowia i oświaty,
  - tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych,
  - prowadzenie własnej działalności publicystycznej i wydawniczej,
  - pomoc finansowa i rzeczowa w organizowaniu warsztatów rzemieślniczych i stanowisk pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych realizujących program terapii behawioralnej,
  j. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub terapii behawioralnej,
  k. organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia członków i współpracowników Stowarzyszenia – po uzyskaniu zezwoleń, jeśli są wymagane przepisami prawa
  l. Stowarzyszenie może przekazywać dotacje i majątek na rzecz innych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działalności.

  Informacje dodatkowe:

  Szkolenia, www.aperio.org.pl/szkolenia_view
  Konsultacje, www.aperio.org.pl/node/2


  « powrót
 • Koalicja w mediach