• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. 1-go Maja 9, pokój 93

  kod: 45-068 Opole

  telefon: 77 4417740; 500 611 595

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie.opole@gmail.com, www.ospdzd.com

  KRS 0000072761

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy chorym z Zespołem Downa i ich rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem, oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych, w szczególności poprzez:

  1. Propagowanie postaw prointegracyjnych wobec chorych z Zespołem Downa, troskę o ich należne miejsce w społeczeństwie.
  2. Pomoc medyczną i rehabilitacyjną w stymulacji i rozwoju dzieci i dorosłych z Zespołem Downa.
  3. Pomoc w kształceniu i wychowaniu dzieci i dorosłych z Zespołem Downa, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
  4. Nawiązywanie i podtrzymywanie krajowej i międzynarodowej współpracy, prezentację najnowszych osiągnięć światowych w zakresie Z.Downa, inspirowanie badań naukowych dotyczących Z.Downa, prowadzenie działalności wydawniczej.
  5. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących zagadnień prawnych dla osób z Zespołem Downa i ich rodzin.
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców, członków rodzin i specjalistów współpracujących ze Stowarzyszeniem.
  7. Udzielanie pomocy i wsparcia członkom Stowarzyszenia.
  8. Zabieganie o tworzenie oraz powoływanie we własnym zakresie placówek kulturalnych, leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej.
  9. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych.
  10. Gromadzenie funduszy na działalność statutową.
  11. Współpraca z władzami Państwa, województwa, miasta i gmin.
  12. Inne korzystne działania na rzecz osób z Zespołem Downa.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie spotkań rodziców, dzieci, specjalistów.
  2. Organizowanie konsultacji, porad medycznych lekarzy specjalistów i rehabilitantów.
  3. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, rekreacyjnymi zajmującymi się dziećmi i dorosłymi z Z.Downa.
  4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  5. Współpracę z właściwymi władzami, instytucjami i gremiami w rozwiązywaniu problemów dzieci i dorosłych z Zespołem Downa.
  6. Prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń, opinii i ekspertyz w sprawach istotnych dla rodziców, dzieci, dorosłych z Zespołem Downa.
  7. Przyznawanie nagród za działalność organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia lub dzieci i dorosłych z Zespołem Downa.
  8. Delegowanie członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na krajowe i międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja, kursy.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Opolskiego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa dofinansowywana jest przez PFRON

  1. Zajęcia na basenie
  2. Zajęcia z pedagogiem
  3. Rytmika i zajęcia muzyczne
  4. Plastyka
  5. Hipoterapia
  6. Indywidualna terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna
  7. Zajęcia sportowe dla młodzieży
  8. Grupa wsparcia

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach