• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Serca i Życia

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Broniewskiego 5

  kod: 33-300 Nowy Sącz

  telefon: 18 441 56 24

  fax:

  e-mail: przyjaciele_serca@vp.pl, www.przyjaciele-serca.pl

  KRS 0000163313

  Opis i zakres działalności:

  Celem głównym Stowarzyszenia jest:
  a. zrzeszanie osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi, a w szczególności układu krążenia oraz współistniejącymi;
  b. ochrona i promocja zdrowia;
  c) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych dla szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej, terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej;
  d. działalność charytatywna;
  e. upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;

  Celami szczegółowymi Stowarzyszenia jest:
  a. rozwijanie wszechstronnej profilaktycznej działalności związanej bezpośrednio z zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom układu krążenia i jej negatywnym skutkom psychofizycznym, społecznym i ekonomicznym;
  b. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia poprzez inspirowanie podejmowania tematyki chorób cywilizacyjnych przez administrację rządowa i samorządową;
  c. prowadzenie edukacji dotyczącej chorób cywilizacyjnych wśród chorych i całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o tychże chorobach, ich skutkach i powikłaniach z nimi związanych poprzez organizowanie szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych i szkoleniowych, wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, akcji medialnych w prasie, radio, telewizji i Internecie;
  d. organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, turystyki, zabawy i imprez kulturalnych;
  e. organizowanie uroczystości okolicznościowych;
  f. udzielanie różnorodnej pomocy osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi, osobom z grupy ryzyka a także rodzinom tych osób poprzez: poradnictwo medyczne, poradnictwo prawne, w miarę możliwości pomoc materialną i sprzętową;
  g. podejmowanie szeroko rozumianej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  h. prowadzenie działalności charytatywnej;

  Stowarzyszenie dąży do:
  1. Współdziałania z Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej, samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi stowarzyszeniami w zakresie szeroko pojętej działalności rehabilitacyjnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  2. Kształtowania postaw i zachowań sprzyjających racjonalnemu życiu jednostki, rodziny i ogółu ze szczególnym uwzględnieniem sfery zdrowia w jego psychospołecznym aspekcie.
  3. Upowszechnienia takich wartości jak życzliwość, wzajemny szacunek między ludźmi, gotowość do wzajemnej pomocy.
  4. Inicjowania i współdziałania w przedsięwzięciach na rzecz umacniania poczucia odpowiedzialności za zdrowie fizyczne, psychiczne i moralne rodziny, jej członków i społeczeństwa.
  5. Wspierania wysiłków służby zdrowia i placówek lecznictwa kardiologicznego oraz organizowania inicjatyw osób fizycznych i prawnych, zmierzających do realizacji programów badawczych w Polsce, zbieżnych z celami Towarzystwa.
  6. Rozwijania różnych form samopomocy dla osób dotkniętych schorzeniami układu krążenia.
  7. Tworzenia warunków dla rozwoju oraz ochrony humanistycznych i uniwersalnych podstaw filozofii życia.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele społecznie poprzez:
  1. Rozwijanie wszechstronnej profilaktycznej działalności związanej bezpośrednio z zapobieganiem chorobom układu krążenia oraz zwalczania ich skutków a w szczególności rehabilitacji ruchowej dla podopiecznych. Współdziałania z odpowiednimi władzami, ogniwami i placówkami służby zdrowia, instytucjami i organizacjami we wskazywaniu i zwalczaniu przyczyn wzrostu tychże chorób.
  2. Organizowanie różnych form pracy informacyjno – wychowawczej, i oświatowo- popularyzacyjnej, szkolenia społeczeństwa i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy we współdziałaniu z lekarzami, instytucjami i organizacjami o podobnych jak Stowarzyszenie celach.
  3. Organizowanie konferencji, odczytów, sesji naukowych, seminariów, czytelni, wystaw itp.
  4. Działalność publicystyczną, wydawniczą i artystyczną, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń oraz inicjowanie takiej działalności przez właściwe redakcje, wydawnictwa i inne instytucje.
  5. Propagowanie higieny pracy i wypoczynku, właściwych sposobów odżywiania, należytego trybu życia, przeciwdziałania zjawiskom patologii.
  6. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz podopiecznych.
  7. Stowarzyszenie prowadzi profilaktykę pierwotną i wtórną (gimnastyka rehabilitacyjna na sali gimnastycznej i gimnastyka w wodzie na basenie), sanatoryjne turnusy rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Podejmuje działania i akcje prewencyjne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizowanie szkoleń, badań profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia i wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia np. poprzez wczesną diagnostykę. Prowadzi się zajęcia rekreacyjne (sportowo-turystyczne), integracyjne ( imprezy kulturalne, koncerty dla członków i ich rodzin, spotkania na łonie natury).

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach