• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Retinopatia STOP Stowarzyszenie Pomocy Wcześniakom Niedowidzącym i Niewidomym

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Legnicka 65

  kod: 54-206 Wrocław

  telefon: 795-54-77-03

  fax:

  e-mail: retinopatiastop@gmail.com, www.retinopatiastop.pl

  KRS 0000331473

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Działalność na rzecz pomocy wcześniakom i rodzicom wcześniaków, tj. dzieciom urodzonym przed 36 tygodniem ciąży z diagnozowaną retinopatią wcześniaczą, która w Polsce jest uznana za główną przyczynę ślepoty u niemowląt i małych dzieci.
  2. Wspieranie oraz inicjowanie działań zmierzających do propagowania wiedzy o retinopatii wcześniaczej u wcześniaków a także pomocy w jej leczeniu i możliwościach rehabilitacji w kraju i zagranicą.
  3. Reprezentowanie interesów środowiska dzieci i rodziców wcześniaków z diagnozowaną retinopatią wcześniaczą oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  4. Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w działaniach związanych z widzeniem, zaburzeniami widzenia, poprawą widzenia i poprawą jakości życia wcześniaków niedowidzących i niewidomych oraz ich rodzin.
  5. Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych mających za zadanie zbieranie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia.
  6. Pomoc finansową i rzeczową dla rodziców wcześniaków z diagnozowaną retinopatią wcześniaczą oraz z innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami przeznaczona na leczenie, rehabilitację i wpieranie działań mających na celu poprawę widzenia ich dzieci.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. Współpracę z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Ośrodku Szkolno Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu oraz innymi ośrodkami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci z retinopatią wcześniaczą w kraju i zagranicą.
  2. Udzielenie wszechstronnej pomocy wcześniakom niedowidzącym i niewidomym bądź zagrożonym utratą widzenia oraz ich rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach medycznych.
  3. Inicjowanie, organizowanie i wspomaganie różnych form pomocy, samopomocy, wymiany doświadczeń i informacji, poradnictwa, dla rodziców wcześniaków niedowidzących i niewidomych z retinopatią wcześniaczą oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, edukacji, psychoedukacji i pomocy psychologicznej dla rodziców wcześniaków niedowidzących i niewidomych z retinopatią wcześniaczą oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  5. Popularyzowanie metod terapii, rehabilitacji, edukacji i wychowania dzieci niedowidzących i niewidomych z różnymi chorobami oczu, w tym z retinopatią wcześniaczą oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, w oparciu o własne doświadczenia rodziców lub opiekunów.
  6. Upowszechnianie wiedzy na temat potrzeb oraz sytuacji życiowej i społecznej wcześniaków niedowidzących i niewidomych z retinopatią wcześniaczą oraz innymi sprzężonymi niepełnosprawnościami, poprzez współpracę ze środkami społecznego przekazu.
  7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
  8. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na prowadzenie działalności statutowej.
  9. Podejmowanie działalności gospodarczej.
  10. Organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, pokazów, wystaw, konkursów, szkoleń itd. Dla realizacji celów statutowych.
  11. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:

  1. Klinika Okulistyczna, www.retinopatiastop.pl/klinika
  2. Rehabilitacja wzroku, www.retinopatiastop.pl/rehabilitacja-wzroku


  « powrót
 • Koalicja w mediach