• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rostkowo 24

  kod: 06-415 Czernice Borowe

  telefon:

  fax:

  e-mail: fundacjaswietlik@onet.eu, www.swietlik.czerniceborowe.pl

  KRS 0000321250

  Opis i zakres działalności:

  Cele Fundacji:
  1. Tworzenie kompleksowej, skoordynowanej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom i opiekunom, a w szczególności:
  a. tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu oraz właściwej rehabilitacji fizycznej i psychicznej dzieci i młodzieży;
  b. stała współpraca ze środowiskiem rodzin z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów bytowych;
  c. umożliwianie realizacji dziecięcych marzeń;
  d. powodowanie pozytywnych zmian postaw i ułatwianie odkrywania mocnych stron u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  e. wzrost zaangażowania i wzmocnienie motywacji do aktywności u dzieci i ich rodziców poprzez wspólne działania przy organizacji realizowanych przedsięwzięć przez Fundację;
  f. świadczenie ukierunkowanej pomocy na działalność rehabilitacyjno-leczniczą i wychowawczą rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  g. wyrównywanie szans edukacyjnych, zdrowotnych dzieci 1 młodzieży niepełnosprawnej;
  h. wspieranie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi i młodzieżą zdrową;
  i. popularyzowanie problemu niepełnosprawności dzieci i młodzieży;
  j. wspieranie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  2. Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym, w zakresie dofinansowania rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i zapewnienia godziwych warunków,życia.
  3. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.
  4. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością.
  5. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na pomoc w leczeniu i rehabilitacji oraz wychowaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób niepełnosprawnych;
  b. świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób objętych celami statutowymi Fundacji;
  c. organizowanie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży niepełnosprawnej;
  d. organizowanie działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji oraz akcji społecznych na rzecz realizacji zadań fundacji;
  e. organizowanie pomocy sąsiedzkiej i współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązywania codziennych problemów rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi;
  f. angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym;
  g. inicjowanie i organizowanie warsztatów terapii zajęciowej i innych stacjonarnych form terapeutycznych;
  h. organizowanie i wspieranie wakacyjnego wypoczynku, sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  i. współpracę ze środowiskami lekarskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
  j. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z upowszechnianiem i realizacją różnych form wypoczynku wakacyjnego i rekreacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
  k. prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności materiałów informacyjnych, edukacyjnych, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym Fundacji;
  l. organizowanie szkoleń, kursów zawodowych, poradnictwa i wspieranie różnych form pracy na własny rachunek przez osoby niepełnosprawne;
  m. organizowanie imprez, pikników, koncertów i festynów integracyjnych i charytatywnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach