• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Zawiszy Czarnego 22

  kod: 91-824 Łódź

  telefon: 42 616 06 20

  fax: 42 616 06 20

  e-mail: siedziba@tpn.org.pl, www.tpn.org.pl

  KRS 0000138499

  Opis i zakres działalności:

  Celem TPN jest:
  1. udzielanie bezinteresownej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne w sprawach dotyczących poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,
  2. aktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i rozwijanie samopomocowego ruchu osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  3. podejmowanie i rozwijanie indywidualnych i zorganizowanych form pomocy dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,
  4. podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego poprzez wdrażanie szeroko pojętej edukacji ekologicznej,
  5. wspieranie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, a także rodzin tych osób,
  6. podejmowanie działań zmierzających do zmiany postaw pracodawców dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 5,
  7. propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych wykluczeniem społecznym,
  8. budowanie krajowych i zagranicznych struktur wspierających zatrudnienie socjalne,
  9. wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych na wsiach,
  10. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży chorującej psychicznie,
  11. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także współpracy organizacji pozarządowych z podmiotami administracji publicznej i z przedsiębiorcami,
  12. podejmowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
  13. podejmowanie działań związanych z kulturą, sztuką, edukacją oraz upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
  14. prowadzenie działalności charytatywnej dla osób chorych psychicznie i wykluczonych społecznie.

  TPN realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocowego dla osób przewlekle chorych psychicznie,
  2. utrzymywanie dla podopiecznych Towarzystwa różnych form działalności w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz przystosowania do pracy zawodowej,
  3. tworzenie i przystępowanie do podmiotów świadczących usługi zdrowotne i usługi z zakresu przystosowania do pracy zawodowej,
  4. powoływanie zespołów opiniodawczych i doradczych w zakresie organizowania pomocy dla osób niepełnosprawnych psychicznie,
  5. powoływanie i rozwijanie działalności klubów zajmujących się propagowaniem i realizowaniem celów TPN,
  6. organizowanie wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych dla podopiecznych,
  7. udzielanie pomocy poprzez organizowanie mieszkań chronionych dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz grup wsparcia dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych chorobą psychiczną,
  8. współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, innymi stowarzyszeniami charytatywnymi, służbą zdrowia, instytucjami ubezpieczeniowymi i dobroczynnymi, związkami zawodowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, które podejmują działania wspierające pomocą na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin,
  9. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi i organizacjami pozarządowymi o podobnym działaniu,
  10. świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich przez podopiecznych TPN, w ramach rehabilitacji,
  11. prowadzenie hipoterapii,
  12. organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów i innych imprez związanych z realizacją statutowych celów TPN,
  13. usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, jak również w zakresie readaptacji i rehabilitacji zawodowej grup wykluczonych społecznie,
  14. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów TPN.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach