• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Lutyków 24

  kod: 70-876 Szczecin

  telefon: 91 46 13 205, 502 337 808

  fax: 91 46 13 205

  e-mail: osrodek@autyzmrazem.pl, www.autyzmrazem.pl

  KRS 0000099659

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom jest inicjowanie i prowadzenie różnych formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: prowadzenie edukacji, terapii i diagnozy osób niepełnosprawnych z autyzmem, działalność szkoleniowa i oświatowa, organizowanie wolontariatu na rzecz osób z autyzmem.

  Stowarzyszenie stawia sobie za cel zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi, społecznym, zakładami pracy, szkolnictwem itp.
  b. prowadzenie Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
  c. gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi, zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, prowadzonej działalności gospodarczej
  d. informowanie społeczeństwa poprzez środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób autystycznych oraz o problemach tego zespołu chorobowego
  e. organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych dla dzieci i dorosłych
  f. prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie z placówkami oświaty i służby zdrowia.
  g. tworzenie i prowadzenie własnych bibliotek i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych.
  h. udzielanie zapomóg finansowych w formie refundacji kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych oraz zwrotu kosztów związanych z udziałem w szkoleniach członków i podopiecznych Stowarzyszenia.
  i. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi placówkami działającymi na rzecz osób autystycznych.
  j. organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy
  Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAZEM"
  ul. Krzemienna 42B
  70-734 Szczecin
  tel./fax 91 46 13 205
  kom. 509 606 213
  email: osrodek@autyzmrazem.pl
  internet: www.autyzmrazem.pl

  Punkt Przedszkolny Dla Dzieci z Autyzmem
  ul. Krzemienna 42B
  70-734 Szczecin
  tel./fax 91 46 13 205
  kom. 509 606 213
  email: osrodek@autyzmrazem.pl
  internet: www.autyzmrazem.pl

  Realizowane projekty, www.autyzmrazem.pl/xptqk_realizowane_projekty.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach