• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kościuszki 34

  kod: 33-200 Dąbrowa Tarnowska

  telefon: 14 642-55-32

  fax: 14 642-55-32

  e-mail: pddt@wp.pl, www.pomoc-dlon.pl

  KRS 0000016207

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,
  2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.
  3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom,
  4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
  6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych,
  7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  8. Dbanie o ekologię i ochronę, przyrody.
  9. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.
  10. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych,
  11. Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
  12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych,
  13. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno - oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych w tym:
  a) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych,
  b) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej,
  c) organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów dziennego i okresowego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych, domów dziecka.
  14. Organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.
  15. Propagowanie i pomoc we wczesnym wykrywaniu niedowzroczności dzieci,
  16. Stowarzyszenie współdziała z Międzynarodową Ligą Stowarzyszeń na rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo i Fizycznie oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zbliżonych profilem do zainteresowań Stowarzyszenia,

  Informacje dodatkowe:

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, www.wtz.dt.pl


  « powrót
 • Koalicja w mediach