• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kopernika 20

  kod: 56-300 Milicz

  telefon: 71 384 11 10, 383 12 57

  fax: 71 383 00 14

  e-mail: milickiespdion@wp.pl, dorwmilicz@o2.pl, www.mspdion.home.pl

  KRS 0000028932

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, w szczególności:
  a. Zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, w tym dostępu do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną oraz do nauki wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami.
  b. Działania na rzecz przestrzegania praw obywatelskich wobec osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
  c. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wymagających wsparcia.
  d. Tworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, w tym propagowanie postaw niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnością.
  e. Udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, między innymi poprzez pomoc udzielaną ich rodzinom i opiekunom.
  f. Wspieranie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością.
  g. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
  2. Stowarzyszenie może realizować cele w sferze zadań publicznych w zakresie:
  a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  b. działalności charytatywnej;
  c. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  d. ochrony i promocji zdrowia;
  e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  f. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  g. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  h. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  i. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  j. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  k. upowszechniania kultury fizycznej sportu;
  l. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  m. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  n. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  o. ratownictwa i ochrony ludności;
  p. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  q. promocji i organizacji wolontariatu.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rewalidacyjno - wychowawczej, rekreacyjnej i sportowej.
  2. Organizowanie dowozów (specjalistycznym transportem) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i placówek.
  3. Prowadzenie dla osób dorosłych form mieszkalnictwa i zatrudnienia chronionego oraz zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.
  4. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
  5. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności:
  a. grup samopomocowych,
  b. grup wsparcia,
  c. usług domowych,
  d. placówek stałego i czasowego pobytu,
  e. doradztwa, poradnictwa prawnego, terapii psychologicznej,
  f. pomocy rzeczowej dla osób fizycznych.
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w tym szkoleń dla rodziców i profesjonalistów.
  7. Organizowanie integracyjnych wyjazdów.
  8. Wspieranie zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnością
  9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  10. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
  11. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Programy realizowane przez MSPDiON, www.mspdion.home.pl/index.php?page=imprezy-2


  « powrót
 • Koalicja w mediach