• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Poprowadź Mnie przez Świat"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Mickiewicza 38

  kod: 37-420 Rudnik nad Sanem

  telefon: 15 8761092

  fax:

  e-mail: poprowadzmnieprzezswiat@republika.pl, www.poprowadzmnieprzezswiat.pl

  KRS 0000358440

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w wypełnianiu i realizacji zadań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

  Cel ten osiągnięty będzie przez:
  1. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Zapewnienie dopływu informacji do rodziców w sprawie zalecanych form opieki, usprawniania i nauczania dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych a także o nowych przepisach prawnych ich dotyczących.
  3. Propagowanie i wdrażanie nowych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  4. Organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dążenie do powstania na swoim terenie nowych form przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  5. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, międzynarodowymi, fundacjami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.
  6. Współorganizowanie i organizowanie różnych form wypoczynku: kolonie, obozy, wczasy lecznicze, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wystawy i inne.
  7. Organizowanie i prowadzenie wszelkiej innej działalności o charakterze opiekuńczo –wychowawczym.
  8. Integrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
  9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, pozwalające zdobyć nowe umiejętności dla opiekunów, instruktorów, nauczycieli i rodziców osób niepełnosprawnych.
  10. Rozwijanie kultury fizycznej osób niepełnoprawnych w tym
  a. organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  b. prowadzenie zajęć sportowych,
  c. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych dla trenów, instruktorów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, wolontariuszy, sportu osób niepełnosprawnych,
  d) promocję sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.
  11. Wydawanie i propagowanie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych.
  12. Realizację programów pomocy dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, z krajami Unii Europejskiej oraz innymi krajami.
  13. Udzielanie pomocy i otaczanie opieką osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
  14. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
  15. Organizowanie i prowadzenie poradni lub punktów konsultacyjnych dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
  16. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego.
  17. Wspieranie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem w realizacji jego statutowych zadań.
  18. Gromadzenie środków na realizację zadań statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach