• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Stwarzania Aktywnych Możliwości Samozatrudniania Osób Niepełnosprawnych "SAMSON"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Obozowa 61

  kod: 01-418 Warszawa

  telefon: 22 258 06 75

  fax: 22 258 06 75

  e-mail: samson@stowarzyszeniesamson.org.pl, www.stowarzyszeniesamson.org.pl

  KRS 0000345428

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej osób niepełnosprawnych (ON).
  2. Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstw, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej.
  3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków w szczególności osób niepełnosprawnych.
  4. Promowanie idei wolontariatu.
  5. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom w potrzebie w szczególności osobom niepełnosprawnym.
  6. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych.
  7. Promowanie integracji europejskiej.
  8. Upowszechnianie wiedzy na temat form i możliwości samozatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
  1. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stosownie do ich możliwości.
  2. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
  3. Szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne.
  4. Poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne
  5. Prowadzenie pośrednictwa pracy oraz ośrodków doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.
  6. Prowadzenie akcji promocyjnych, konkursów i upowszechniania osiągnięć i dobrej praktyki w zakresie zatrudniania oraz wybitnych osiągnięć pracowniczych osób niepełnosprawnych.
  7. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, występowanie na rzecz poszanowania tych interesów przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi.
  8. Dbanie o przestrzeganie zasad prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  9. Organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych.
  10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
  11. Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne.
  12. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych, medycznych, doradczych, szkoleniowych.
  13. Wspieranie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
  14. Organizacja wypoczynku dla osób potrzebujących.
  15. Organizacja kampanii społecznych.
  16. Organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów.
  17. Współpraca z mediami.
  18. Pomoc organizacyjna, finansowa i merytoryczna przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, zwłaszcza w celu rozwoju i utrzymania zatrudnienia tych osób.
  19. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej a także rozwijania samozaradności i samoodpowiedzialności osób niepełnosprawnych.
  20. Działalność charytatywna.
  21. Podejmowanie działań mających na celu wskazanie osobom niepełnosprawnym możliwości wiążących się z wszystkimi formami podjęcia samozatrudnienia oraz telepracy.
  22. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy we własnych jedno- i kilkuosobowych firmach, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazanie uregulowań prawnych i innych uregulowań umożliwiających podjęcie pracy we własnych firmach.
  23. Zapoznawanie osób niepełnosprawnych z możliwościami zatrudniania poprzez telepracę, i szeroko pojętą pracę w domu, pomoc w pozyskaniu funduszy na sprzęt i materiały z funduszy państwowych przeznaczonych na te cele.
  24. Wprowadzenie oraz wszechstronne przygotowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i znajomych, do pracy zawodowej poprzez szkolenia w organizowanych przez Stowarzyszenie "SAMSON" punktach aktywizacji zawodowej.
  25. Zatrudnianie ON przez "SAMSON" celem przełamywania ich bierności zawodowej, przygotowania do działań w warunkach konkurencji, zapoznania ze sprzętem, maszynami i urządzeniami zgodnie ze specyfiką zatrudnienia osób niepełnosprawnych o różnych typach niepełnosprawności oraz zgodnie z ich kwalifikacjami i zainteresowaniami.
  26. Prowadzenie poradnictwa prawnego.
  27. Poszukiwanie osób sprawnych (zdrowych) chętnych do zakładania firm wspólnie z ON, organizowanie wyjazdów tych osób na szkolenia, zapoznanie osób i integracja środowiska osób zdrowych i osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach