• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie „ Dać Nadzieję”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Parkowa 8

  kod: 59-300 Lubin

  telefon: 76 842 38 40

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie101@gmail.com, www.dacnadzieje.pl

  KRS 0000100960

  Opis i zakres działalności:

  Celami statutowymi Stowarzyszenia jest:
  1. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej;
  2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności na rzecz dzieci;
  3. Pomoc społeczna świadczona osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
  4. Działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych;
  5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. Wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej, krajoznawczej;
  7. Wspieranie działalności stowarzyszeń regionalnych;
  8. Dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  9. Inne działania mające na celu ochronę i poprawę sytuacji członków organizacji i niezrzeszonych;
  10. Współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową;
  2. Gromadzenie dla osób fizycznych od sponsorów środków finansowych darowanych na poprawę sytuacji życiowej, rehabilitację, ochronę zdrowia, kontrolę wydatkowania tych środków i przekazywanie informacji sponsorom;
  3. Udzielanie wsparcia finansowego lub/i materialnego osobom potrzebującym w trudnej sytuacji życiowej;
  4. Pomoc w rehabilitacji grupowej osób niepełnosprawnych poprzez wspomaganie ośrodków opiekuńczych, warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i innych form;
  5. Pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego, refundacji kosztów leczenia, poprawy sytuacji życiowej;
  6. Wspieranie technicznie, szkoleniowo-informacyjnie lub finansowe inicjatyw grup i środowisk społecznych spoza Stowarzyszenia, jeżeli cele i metody ich działania są zgodne z działalnością statutową Stowarzyszenia i obowiązującym prawem;
  7. Organizację dla osób niepełnosprawnych imprez integracyjnych kulturalnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych;
  8. Dofinansowywanie szkoleń członków Stowarzyszenia i osób spoza organizacji mających na celu nabycie lub podwyższenie kwalifikacji użytecznych w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  9. Organizowanie grup samopomocy i wolontariatu dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku i/ lub niepełnosprawnych;
  10. Promocję Stowarzyszenia w środowisku lokalnym i ogólnokrajowym, w szczególności poprzez własne wydawnictwa informacyjne i współpracę z mediami;
  11. Składanie ofert do administracji publicznej o przyjęcie zadań i środków finansowych na ich wykonanie. Pozyskiwanie środków publicznych w ramach konkursów;
  12. Prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatnej, z której przychód przeznaczony jest wyłącznie na tę działalność;
  13. Prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego;
  14. Inne formy działania zgodne z obowiązującym prawem.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach