• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja VIS MAIOR

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Cieszkowskiego 1/3 lokal 75

  kod: 01-636 Warszawa

  telefon: 22 408 41 49

  fax: 22 408 41 49

  e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl, www.fundacjavismaior.pl

  KRS 0000136590

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji VIS MAIOR:
  1. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.
  2. Działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  w tym wspieranie i propagowanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz promocja osiągnięć na tym polu,
  3. Działanie na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

  Cele te Fundacja może realizować poprzez:
  I. Działalność nieodpłatną:
  1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej niepełnosprawności, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
  3. Inicjowanie oraz podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez:
  a. przeprowadzanie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu,
  b. organizowanie szkoleń poświęconych współpracy z osobami niepełnosprawnymi przeznaczonych dla pracowników administracji publicznej oraz innych instytucji.
  4. Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie, wdrażanie i przestrzeganie w Polsce standardów ONZ, Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób niepełnosprawnych.
  5. Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów.
  6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w tym analiz, ekspertyz i programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
  8. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami, działającymi zarówno w kraju, a także za granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji.
  9. Podejmowanie działań mających na celu znoszenie barier społecznych, komunikacyjnych oraz architektonicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywne i niezależne funkcjonowanie.
  10. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach ogólnodostępnych.
  11. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a także przygotowywanie do pracy psów asystujących.
  12. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje Fundacja ?Vis Maior?, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących.
  13. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, zakwalifikowanym do realizowanych przez fundację programów, wsparcia finansowego i rzeczowego związanego z posiadaniem i szkoleniem psa asystującego.

  II. Działalność odpłatną:
  1. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji celów statutowych.
  2. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych
  dla osób niepełnosprawnych a także ich rodzin.
  3. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i organizowanie dla nich różnego rodzaju imprez sportowych.
  4. Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę ze związkami wyznaniowymi.
  5. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz aktywizowanie ich w różnych dziedzinach życia kulturalnego.
  6. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Fundacji VIS MAIOR:

  1. Szkolenia i warsztaty
  2. Konferencje
  3. Spotkania
  4. Wolontariat
  5. Publicystyka
  6. Orientacja, komputery, czynności dnia codziennego

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach