• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Mstowska 52

  kod: 42-256 Olsztyn

  telefon: 34 328 50 43

  fax:

  e-mail: stowarzyszenielos@wp.pl, www.los.olsztyn.pl

  KRS 0000089573

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
  a. wspieranie istniejących lub powstających rozwiązań organizacyjnych, prawnych, a także instytucjonalnych lub społecznych inicjatyw na rzecz ludzi niepełnosprawnych,
  b. wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, sportu i rekreacji, nauki oraz zawodu,
  c. dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym,
  d. wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych,
  e. reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych,
  f. kształtowanie właściwych postaw między osobami niepełnosprawnymi a osobami zdrowymi,
  g. nawiązywanie współpracy z organizacjami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi świadczeniem pomocy osobom niepełnosprawnym,
  h. popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a. kontynuowanie działalności istniejącego Komitetu Budowy Ośrodka Rehabilitacyjnego „Otwartych Serc” im. Jana Pawła II w Olsztynie, tworzenia następnych komitetów budowy ośrodków rehabilitacyjnych na terenie kraju oraz finansowe i rzeczowe wspomaganie ich działalności,
  b. popierania niepełnosprawnych przy powoływaniu osób na kierownicze stanowiska w ośrodkach rehabilitacyjnych,
  c. zapewniania osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z pomocy medycznej osób specjalizujących się w rehabilitacji, gimnastyce leczniczej, masażach, terapii, niezależnie od stałej opieki sprawowanej przez służbę zdrowia,
  d. wspierania systemu zaopatrzenia w leki, sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny, środki medyczne i higieniczne,
  e. przyjmowania darów charytatywnych i ich zagospodarowywanie,
  f. zabiegania o dostosowanie do potrzeb ludzi niepełnosprawnych mieszkań, lokali handlowych i użyteczności publicznej wraz z ich miejscami postoju (przystanki, stacje, itp.),
  g. współdziałania w tworzeniu warunków do podnoszenia przez niepełnosprawnych kwalifikacji oraz organizowaniu im miejsc pracy chronionej,
  h. umożliwiania osobom niepełnosprawnym nauki w szkole z osobami zdrowymi oraz przystosowania szkół i przedszkoli dla osób niepełnosprawnych,
  i. usamodzielniania osób niepełnosprawnych,
  j. umożliwiania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w plenerach malarskich i rzeźbiarskich oraz wystawach i imprezach służących rozwijaniu zainteresowań związanych z kulturą fizyczną i turystyką,
  k. dofinansowywania udziału osób niepełnosprawnych w sympozjach, zjazdach i konferencjach poświęconych celom Stowarzyszenia,
  l. otaczania osób niepełnosprawnych serdeczną i wszechstronną opieką socjalną i medyczną przy współudziale administracji rządowej, samorządowej, duchowieństwa, osób prawnych, fizycznych oraz związków inwalidów i ich stowarzyszeń,
  m. reprezentowania swoich członków wobec władz administracji państwowej i kościelnej,
  n. prowadzenia działalności wydawniczej wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  o. akcji informacyjno-propagandowych idei, celów i działalności Stowarzyszenia,
  p. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, mediami i podmiotami gospodarczymi.

  Informacje dodatkowe:

  Działania, www.los.olsztyn.pl/dzialania.html

  Rehabilitacja, www.los.olsztyn.pl/rehabilitacja.html

  Turnusy, www.los.olsztyn.pl/turnusy.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach