• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej "Szansa"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Moniuszki 12,

  kod: 77-330 Czarne

  telefon: 502 649 448

  fax:

  e-mail: stowarzyszenieszansa96@wp.pl, www.stowarzyszenieszansa.republika.pl

  KRS 0000011682

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:
  1. niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym, szczególnie niepełnosprawnym ruchowo, w zakresie organizacji form ich leczenia, rehabilitacji, wypoczynku, nauki oraz integracji społecznej.
  2. niesienie pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych, w zakresie organizacji form rehabilitacji, wypoczynku, nauki oraz integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
  3. organizowanie form samopomocy rodzin dzieci niepełnosprawnych.
  4. integracja osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
  5. działalność informacyjno - oświatowa upowszechniająca wiedzę o problematyce życia dzieci niepełnosprawnych.
  6. gromadzenie środków finansowych zabezpieczających możność realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  7. podejmowanie wszelkich, dozwolonych prawem, działań prowadzących do polepszenia ogólnej sytuacji życia dzieci niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. zrzeszanie osób zainteresowanych problematyką życia dzieci niepełnosprawnych i organizowanie form działalności tychże osób na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
  2. organizowanie form rehabilitacji, wypoczynku, nauki i integracji dzieci niepełnosprawnych.
  3. organizowanie opieki nad rodzinami dzieci niepełnosprawnych.
  4. organizowanie samopomocy wśród rodzin dzieci niepełnosprawnych.
  5. organizowanie form integracyjnych przez osoby zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
  6. wydawanie folderów, ulotek, innych form wydawniczych oraz korzystanie z innych środków powszechnej informacji w celu szerzenia wiedzy o problematyce dzieci niepełnosprawnych i działalności Stowarzyszenia.
  7. inicjowanie i propagowanie prac naukowych w zakresie problematyki rehabilitacji, wypoczynku, nauki i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych.
  8. inicjowanie i popieranie wszelkich projektów aktów prawnych wpływających na poprawę ogólnej sytuacji życiowej dzieci niepełnosprawnych.
  9. współpracę z regionalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.
  10. współpracę z samorządami, administracją państwową ogólną i szczególną, organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, podmiotami gospodarczymi, zakładami lecznictwa ogólnego i szczególnego, placówkami oświatowe - wychowawczymi, i innymi podmiotami organizacyjno - prawnymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych.
  11. gromadzenie środków finansowych poprzez organizację: akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, uzyskiwanie dotacji i darowizn oraz podejmowanie innych działań w celu zabezpieczenia realizacji swoich zadań statutowych.
  12. prowadzenie dobrowolnej działalności gospodarczej w celu uzyskania finansów zabezpieczających realizację działań statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach