• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Rumiankowa 13

  kod: 15-665 Białystok

  telefon: 692 394 183

  fax:

  e-mail: marzdlainnych@gmail.com, www.mydlainnych.pl

  KRS 0000304238

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte, ich rodzinom i opiekunom.
  2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnością.
  3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
  4. Pomoc społeczna
  5. Ochrona i promocja zdrowia.
  6. Prowadzenie działalności terapeutycznej.
  7. Działania na rzecz społeczności lokalnej.
  8. Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.
  9. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  10. Propagowanie ochrony dóbr kultury i tradycji.

  Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu do życia w społeczeństwie, oraz integracji z nim poprzez organizację imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym, artystycznym, kulturowym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym.
  2. Organizowanie wycieczek dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, o charakterze:
  - krajoznawczym,
  - poznawczym,
  - integracyjnym.
  3. Ochronę i promocję zdrowia.
  4. Organizowanie wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu osobom niepełnosprawnym, ich opiekunom i rodzinom.
  5. Zapewnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.
  6. Wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności stowarzyszenia.
  7. Upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców.
  8. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.
  9. Współpracę z placówkami służby zdrowia.
  10. Prowadzenie akcji propagandowych o charakterze informacyjnym, profilaktycznym i uświadamiającym na terenie działania Stowarzyszenia.
  11. Organizowanie imprez środowiskowych z udziałem osób niepełnosprawnych.
  12.Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.
  13. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach