• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Przytorowa 8

  kod: 16-400 Suwałki

  telefon: 512 484 856, 502 469 009

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie-jestesmyrazem@wp.pl, www.jestesmy-razem.pl

  KRS 0000061644

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  - przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności;
  - pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  - pomocy ofiarom przemocy i wypadków w tym komunikacyjnych;
  - działalność charytatywną;
  - ochronę i promocję zdrowia;
  - działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej troski;
  - organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  - działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji;
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  - przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz realizacja zadań promujących porządek i bezpieczeństwo publiczne;
  - promocję i organizację wolontariatu;
  - prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz innych osób, których działalność może być przydatna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  - prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, mogącej wpływać na integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
  - prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, poradnictwa, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej; wypoczynku osób niepełnosprawnych;
  - współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz instytucjami w różnych krajach europejskich;
  - gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia;
  - inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Stowarzyszenia:

  Zielona szkoła, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=16

  Plener „Żywioły”, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=26

  Zimowa szkoła, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17

  Festiwal - Złota Nutka, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=18

  Kolędy i pastorałki, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19

  Szkolenia, www.jestesmy-razem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=20


  « powrót
 • Koalicja w mediach