• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Harbutowice 1

  kod: 32–440 Sułkowice

  telefon: 12 273 20 02

  fax:

  e-mail: swonkolonia@wp.pl, www.kolonia.sulkowice.pl

  KRS 0000039520

  Opis i zakres działalności:

  Cele towarzyszenia:
  - Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowania poprzez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne, tworzenie nowych form mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia.
  - Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy.
  - Tworzenie i prowadzenie samodzielnych domów pomocy społecznej lub filii DPS Harbutowice oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla najbardziej samodzielnej grupy mieszkańców, zapewniających atmosferę rodzinną.
  - Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów pracy chronionej.
  - Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych i pracujących z nimi.
  - Wydawanie publikacji.
  - Promocja twórczości osób niepełnosprawnych
  - Ochrona zdrowia, szczególnie w zakresie: a) rehabilitacji i pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, b) rehabilitacji ofiar wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych c) profilaktyki dzieci i młodzieży zagrożonej kalectwem.
  - Prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych zmierzających do osiągnięcia przez nich jak najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
  - Podejmowanie różnorodnych form pomocy i działań mających na celu umożliwienie osobom chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
  - Podejmowanie różnorodnych form pomocy dla dzieci i młodzieży głównie z rodzin dysfunkcyjnych.
  - Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych służących realizacji celów stowarzyszenia.
  - Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
  - Prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem wysiłków mających na celu zatrudnienie ich oraz tworzenie miejsc pracy.
  - Prowadzenie działań polegających na wspomaganiu organizacyjnym i merytorycznym młodzieżowych i dorosłych grup wolontariuszy,
  - Organizowanie imprez o charakterze promocyjnym i dochodowym /kiermasze, festyny, koncerty, bale, itp./,

  Sposoby realizacji celów:
  - Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą,
  - Prowadzenie zbiórek publicznych
  - Zakup nieruchomości oraz sprzętu.
  - Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi.

  Informacje dodatkowe:

  Placówki wspierane przez Stowarzyszenie:
  1. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach
  Harbutowice 1, 32 - 440 Sułkowice
  tel. 012 273-20-02
  www.dpsharbutowice.myslenicki.pl

  2. Warsztaty Terapii Zajęciowej
  Harbutowice 1, 32 - 440 Sułkowice
  tel./fax. 012 273-30-68
  www.wtz.myslenicki.pl

  32 - 400 Myślenice, ul.Kazimierza Wlk. 5
  tel. 012 272-24-83

  32 - 410 Dobczyce,
  ul. Szkolna 20 a


  « powrót
 • Koalicja w mediach